ဥပေဒနဲ႔အညီ မေဆာင္ရြက္တဲ့ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြ ႏႈတ္ထြက္ေပး (ျပည္သူ႔အသံ)

0
359

ျပင္ဆင္ျပဌာန္းထားတဲ့ အလုပ္သမားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြ ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ ျမန္မာရန္ခ်မ္း ခြန္းမိုင္ဘေလာက္ တုံုးစက္ရံုမွ အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥကၠဌဦးရဲမင္းႏိုင္က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။