လုပ္သမားေတြ တစ္ရက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ၅၆၀၀ ရဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကတာလဲ (ျပည္သူ႔အသံ)

0
340

အလုပ္သမားေတြ တစ္ရက္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ၅၆၀၀ ရဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကတာလဲဆိုတဲ့အေပၚ အလုပ္သမားအေရးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေဒၚသက္သက္ေအာင္ ေျပာၾကားထားပါတယ္။