ျမန္မာသတင္းအခ်က္ အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာ MIMUရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုုိက္

0
182
devices -->

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဗဟုသုတအျဖစ္ေလ့လာႏုိင္မယ့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္ အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာ MIMUရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆုုိက္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================