မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္စရာ အစီအစဥ္ (႐ုပ္သံ)

0
366

ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အေျခအေနက အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈေတြရွိလာလဲ။ ေနာက္တစ္ခါ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ တိုးတက္ဖုိ႔ရာအတြက္ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈမ်ဳိးေတြရွိေနလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္က (Director)ဆရာမေမစပယ္ျဖဴ၊ Triangle Women Support Group က (Director) မခင္ေလးတို႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။