အပတ္စဥ္ လူငယ္အစီအစဥ္ (ပထမပိုင္း)။

0
231

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ MRTV မွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အပတ္စဥ္ လူငယ္အစီအစဥ္ (ပထမပိုင္း)