ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္တဲ့ ဧ၀ရတ္ေတာင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳကာ သြားေရာက္တက္ ၾကဖို႔ရွိ

0
271

ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေတာင္ျဖစ္တဲ့ ဧ၀ရတ္ေတာင္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳကာ သြားေရာက္တက္ ၾကဖို႔ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအေၾကာင္းကို သတင္းေထာကျဖဴႏွင္းေဖြးက ေပးပို႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။