အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ဆိုင္ရာ စိစစ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ

0
365

 

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီကို   ေအာက္ပါ   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕ အစည္း ျဖစ္သည္။

၀၁။ ဦးစိုးသာ (ဥကၠ႒) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၂။ ဦးေအးေမာက္ (အတြင္းေရးမွဴး) မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၃။ ဦးၾကည္တင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၄။ ဦးက်န္ထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ကနီၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၅။ ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အဖြဲ႔ဝင္) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၆။ ဦးၾကည္ၿပံဳး (အဖြဲ႔ဝင္) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၇။ ဦးခြန္သိန္းေဖ (အဖြဲ႔ဝင္) ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၈။ ဦးေအးေမာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၀၉။ ဦးသန္းစိုး (အဖြဲ႔ဝင္) သာစည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ဦးျမင့္လြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ (အဖြဲ႕ဝင္) မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း (အဖြဲ႕ဝင္) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးေဌးေမာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေဆာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးသန္းဝင္း (အဖြဲ႕ဝင္) က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးေဌးေမာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေဆာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္-

(က)    စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖံွ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ခ)     သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလၽွက္ရွိသည့္ ဥပေဒ မ်ားကိုေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ားေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပရမည္။

(ဂ)     သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိ ကူညီရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လၽွက္ရွိသည့္ တိုင္ၾကား စာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသို႔‌ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ၊

ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီကအတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍

အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္းထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း‌ေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္၊

(ခ)     ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္၊

(ဂ)     အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ  ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို  ေဆြးေနွး စဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္၊

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ ခြင့္မရွိ၊

(င)     အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို  လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

(ခ)     လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာအက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္‌့ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ

ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ျပင္ လႊတ္ေတာ္က

သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ခ)     ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမႉးမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္း မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)