ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္ (လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္))

0
312

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသဲရယ္က ၎တို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

ပါတီ၏ မူဝါဒ
နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုေပါင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအးအတူပူအမၽွ ပူးေပါင္း လက္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးပေဝသဏီ ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလကပင္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္လာၾကၿပီး တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္၊ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ ကူးလူးဆက္ဆံ အတူတကြ ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမလို ေနထိုင္လာၾကသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ပါသည္။
ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္သည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ကာလ၌လည္းေကာင္း၊ ကိုလိုနီေခတ္၌ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ေစာဖ်ာ၊ နယ္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ျမန္မာမင္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေနထိုင္လာၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ယေန႔ေခတ္ကာလမွာလည္း ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္အတူ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ကၻာတည္သေ႐ြ႕ အတူလက္တြဲေနထိုင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

မူဝါဒ

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ပါတီမွတ္ပုံတင္ အမွတ္(၆၄)ျဖင့္ အသိ အမွတ္ျပဳေသာပါတီျဖစ္ပါသည္။ ပါတီ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္သည္ သန္႔ရွင္းၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလၽွင္ ျပည္နယ္အက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳး သယ္ပိုး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပို၍အားေကာင္းေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္

ကယားျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔သည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ အာဏာခြဲေဝမႈ ရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မည္။ ကယား ယခင္က ကရင္နီအက္ဥပေဒ တစ္နည္း အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ဓေလ့က်င့္ထုံးမ်ားကို တရားသျဖင့္ ျပန္လည္က်င့္သုံး ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ကယားျပည္နယ္ လူဦးေရတိုးတက္လာသည္ ႏွင့္အမၽွ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ရပါသည္။ သို႔မွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ ပိုမိုလြယ္ကူပါမည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ မ်ားစြာအားနည္း လ်က္ရွိပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တရားဥပေဒသည္ ျပည္သူအ တြက္ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား တရားဥပေဒေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ျပည္သူ မ်ား အသိပညာေပးျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုက ေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)သည္ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တြင္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝျဖင့္ ခိုင္မာေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိေသာ ကယားျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ မြဲေတခဲ့ၾကရပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾက ရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ခံယူထားပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရပါမည္။

သေဘာထား

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)သည္ ေခတ္စနစ္အဆက္ ဆက္မွ ႀကဳံေတြ႕လာခဲ့ရေသာ စနစ္ဒဏ္ေတြ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ ရပ္လုံး အတိဒုကၡျဖစ္ ေနရကာ ဆင္းရဲလည္း ဆင္းရဲေနၾကရပါသည္။ မိမိတို႔ ကယားျပည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိမိတို႔ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၏ အေရးကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါမွ ေအာင္ျမင္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ၾက ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီး အတူပူးေပါင္း ေနထိုင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တင္ျပေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ျပည္ေထာင္စုအစဥ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို အစဥ္အၿမဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း႐ႈျမင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ႏိုင္ငံေရး

ကယားျပည္နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္၌ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ဘက္၌ ကရင္ ျပည္နယ္၊ အေနာက္ဘက္၌ ရွမ္း/ကရင္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္း(ယိုးဒယား)ၾကား၌ တည္ရွိပါသည္။ လူဦးေရအားျဖင့္ သုံးသိန္းေက်ာ္ေနထိုင္ပါသည္။ ပထဝီအေန အထား အားျဖင့္ ကုန္းျမင့္ႏွင့္ေတာေတာင္မ်ားထူထပ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုကိုးမ်ိဳးအျပင္ ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ ကရင္၊ ပအိုဝ္းႏွင့္အျခားတိုင္းရင္း သားအနည္းငယ္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာအယူဝါဒစြဲစသည့္ အစြဲအလမ္းမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ မရပါ။ လူဦးေရနည္းပါး ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမ်ိဳးအားလုံးပါဝင္ေသာ ၊ မိမိျပည္နယ္ ေဒသအေၾကာင္း သိရွိနား လည္ေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ဘ၀စ႐ိုက္လကၡဏာ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးအားလုံးစု ေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပါတီတစ္ပါတီဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း၌သာ ဦးစားေပးဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံမည္ျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျပည္နယ္ အတြင္း စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)သည္ ေကာင္း မြန္သန္႔ ရွင္းေသာ ျပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ပါတီသည္ အျခား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳကာ ျပည္နယ္အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးဆက္ လက္ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက႑တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈရရွိရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေပၚထြန္းေရးတြင္ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔မွသာ လၽွင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး တန္းတူညီမၽွေသာ အခြင့္အေရး၊ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ သာယာ၀ေျပာေသာ လူ႕ေဘာင္သစ္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခံယူပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ လက္ရွိ NLD အစိုးရလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိမိတို႔ပါတီမွ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံႀကိဳဆို ပါသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံလည္း အစဥ္အၿမဲေထာက္ခံအားေပးပါသည္။ ပါဝင္ သင့္ပါဝင္ထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စိစစ္ၿပီး ထပ္မံဖိတ္ၾကားကာ ပါဝင္ေစခ်င္ပါသည္။

စီးပြားေရး

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အားျဖည့္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္သည္ ကုန္းျမင့္ႏွင့္ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေၾကာင့္ လယ္ေျမအနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ေတာင္ယာစနစ္သာ အားကိုးၿပီး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကပါသည္။ မိ႐ိုးဖလာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ႐ိုးရာ ဓေလ့အရ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသတ္မွတ္ကာ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ေတာင္ယာသည္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးလၽွင္ ေျမဆီျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္အျဖစ္ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ သုံး၊ ေလးႏွစ္ၾကာေသာ္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျမဆီလုံး၀မကုန္ခန္းဘဲ အသစ္တစ္ဖန္ေျမဆီျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ဤကဲ့သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္သည္ မိ႐ိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးရာမွ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ေျမဩဇာအသုံးခ်မႈ ေလၽွာ႔ခ်ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ ေျမဩဇာျပဳလုပ္နည္း၊ အသုံးျပဳပုံမ်ားကို ပိုမိုအားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သစ္ေတာ

ကယားျပည္နယ္တြင္ ေတာခုတ္ထြင္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးေနပါသည္။ သစ္ေတာမ်ား ျပန္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္ စိုက္ခင္းမ်ားအားေပးျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ကာကြယ္ျခင္း စသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ႐ိုးရာဓေလ့အရ ျပဳစုထိန္းသိမ္း ထားေသာ သဘာ၀သစ္ေတာ၊ ေတာင္မ်ား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ မႈမရွိေစရန္ စနစ္တက် ထုတ္ယူသုံးစြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ ထြက္ရွိ ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ အခ်ိဳးညီ ခြဲေဝသုံးစြဲႏိုင္ရန္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မည္။ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရရွိေသာ သတၱဳ၊ သစ္ေတာ၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ အခြန္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းကာ ျပည္နယ္ဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ ႏွစ္လမ္းသြားစနစ္၊ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားကို ေက်ာက္ ခင္းလမ္းျဖစ္ရန္ စီမံလုပ္ေဆာင္မည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈေၾကာင့္ သြား လာေရးတြင္ ခက္ခဲျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ေက်းလက္ေဒသတြင္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကတၱရာလမ္း၊ ေက်ာက္ခင္းလမ္း၊ ေျမသားလမ္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္သြားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ တာဝါတိုင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဦးစားေပးခန္႔အပ္မည္။

အမ်ိဳးသမီးက႑

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ပါတီ၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ အမ်ားစုသည္ ပါတီ၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပယုဂ္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မနည္း ပါဝင္ႏိုင္ရန္ စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္(စီေဒါ) ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၁၃၂၅) လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္။

လူငယ္က႑

လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းျပည္၏ အရန္အင္အားစု ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္သည္ တက္ႂကြၿပီး အၿမဲတမ္း စူးစမ္းေလ့လာလိုေသာ သေဘာ သဘာ၀ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား နည္းမွန္လမ္းမွန္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမင့္မားလာေစရန္ ပါတီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ုံ၊ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ လူသား အရင္းအျမစ္တိုးပြားေစေရးႏွင့္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္ လူငယ္မ်ား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး ပါဝင္လႈပ္ရွား ေစပါသည္။ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား တက္ႂကြစြာပါဝင္ပါသည္။အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိ လူငယ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ပါတီဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားကိစၥ

ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္သို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လာ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အထူးစီမံေပး ရန္ လိုပါသည္။ ေနထိုင္ရန္ေနအိမ္၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးဝါးမ်ား ပံ့ပိုးကူညီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီသည္ မိမိတို႔၏ မူဝါဒ၊ ပါတီ၏ သေဘာထားႏွင့္ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ တင္ျပပါသည္။ မိမိတို႔ပါတီ သည္ ပါတီ၏ မူဝါဒ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အားေပးေထာက္ခံမွသာလၽွင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိၿပီး ျပည္သူ႕အတြက္၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘျပည္သူတစ္ ရပ္လုံး လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ခဲနက္မဲေပးေထာက္ခံၾကပါရန္ အေလး အနက္ တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)