ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ)

0
375

 

မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဝင္းထြဋ္(ခ)ႏုိင္ျမဝင္းက ၄င္းတုိ႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုိ႔ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
မြန္ေဒသအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလုံးကုိ မဂၤလာပါလုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဂါရဝျပဳအပ္ပါတယ္။

မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီသည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ မြန္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပါတီတစ္ခု ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ရွိလွ်င္လည္း ပါတီတစ္ခုတည္းသာ ရွိသင့္ေၾကာင္း မြန္ဆရာေတာ္ မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္အညီ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ ပါတီကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒသေဘာထားကုိ တင္ျပ သြားပါမယ္။

၁။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိလာေစရန္၊
၂။ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေပၚ အေျခခံသည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊
၃။ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္၊
၄။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္၊
၅။ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သြားရန္၊
၆။ လူမႈဘဝဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
၇။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကၻာ့လူေနမႈစနစ္ထြန္းကားလာေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီသည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ က်င္းပေသာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွတစ္ဆင့္ မြန္ျပည္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရရွိကာ အစုိးရဖဲြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မွ စတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ လက္ရွိအစုိးရက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိေသးဘဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၉ ႏွစ္ၾကာ တာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡသည္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ မ်ားစြာဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး လူ႔သိကၡာ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားသည္လည္း မ်ားစြာထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ ကုိ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အသိပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ဒုကၡေသာကမ်ား ကင္းေဝးေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းစဥ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရးသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ ျဖစ္ရျခင္းအရင္း အျမစ္ကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကေန ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္သာ အေျဖရွာသြားရန္ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား တန္းတူမႈမရွိျခင္း၊ ရသင့္ရထိုက္သည့္လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရး၊ ေဒသအခြင့္အေရးမ်ား မရွိျခင္း၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္မရွိျခင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔၏ အမ်ဳိးသား ၾကန္အင္ လကၡဏာ ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဆံုး႐ႈံးေနျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတအေပၚ အက်ဳိး အျမတ္ ခံစားခြင့္မတူညီျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမရွိျခင္း၊ တူညီေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးအျမင္ဝါဒမ်ား ႀကီးစိုးေနျခင္းတို႔သည္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿပီးဆံုးမႈပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္လည္း အားလံုးပါဝင္မႈအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမႈမရွိေသးျခင္း၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စံုစံုညီညီက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္အလွမ္းေဝးေနဆဲဟု ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား အလွမ္းေဝးေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္တန္းတူညီမွ်မႈကို အာမခံႏုိင္မည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္သြားရန္ အလွမ္းေဝး ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ အလွမ္းေဝး ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမွာျဖစ္ပါ တယ္။
မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အျခား တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ေရွးပေဝသဏီ ကတည္းက လူမ်ဳိးေပါင္းစံု စုေပါင္း ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာ၌ တစ္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းရင္း မြန္ေဒသ လူထုမ်ား၊ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေနသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရအတြက္ တူညီေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကို လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ပိုမိုရရွိေရး၊ ျပည္နယ္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးစီးသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးစုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ အဝရရွိေရး၊ အဓိက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပကို သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္း ႐ံုးသံုးဘာသာစကားႏွင့္ စာေပအျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိ ေရးမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္စာကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရး စသည့္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူရရွိေရးကို အေျခခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းေပး ေရးတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈကို အာမခံႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုသည္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္တိုင္းတြင္ လူမ်ဳိးစုတို႔၏ ၾကန္အင္လကၡဏာ အျပည့္အဝရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳရင္း-

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းျဖစ္သူ ကြၽန္ေတာ့္အား ေထာက္ခံေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း ကာယသုခ စိတၱသုခႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိး တရားေတြႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းျပဳလိုက္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)