ႏိုင္ငံေရးပါတီ မိတ္ဆက္ (လားဟူ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ)

0
414

လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ လူမႈေရးရာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရွီးမြန္က ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုိ႔ကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ေလးစားအပ္ပါေသာ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖန္သားျပင္ေပၚ ၾကည့္႐ႈ အားေပးေနေသာ မိဘျပည္သူ မဲဆႏၵရွင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား။
ယခုလို မိမိတို႔ရဲ႕ မူဝါဒ၊ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ စည္း႐ံုး ေဟာေျပာထုတ္လႊင့္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ပဏာမေျပာၾကားလုိပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ကေတာ့ ဦးရွီးမြန္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ‘လားဟူအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ လူမႈေရးရာအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။

‘လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’သည္ လားဟူတစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ လားဟူတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ လုိအပ္တဲ့အရာမ်ား၊ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီအရယူသြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ‘လားဟူအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’ အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း (၂) ေနရာမွာ အေရြးခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ‘လားဟူအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’ရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထားမ်ားမွာ-

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာမွာ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ဟု မိမိတို႔ပါတီအေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ ရာတြင္ လားဟူအမ်ဳိးသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုရဲ႕ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ အင္အားရယူႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ဖို႔ ‘လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’ကို ဖြဲ႕စည္း ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ‘လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’ကို လားဟူ ဘာသာျဖင့္ (လားဟူေခ်ာက်ဳအူလာ မူလာတူပါတီ)ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (Lahu National Development Party) ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚဆုိပါတယ္္။

လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

(၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္အတုိင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တည္ရွိ ေစေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးအဓြန္႔ရွည္ေရး စသည္တို႔ကို ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၂) လားဟူတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုရဲ႕ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ အႏုပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဆန္းသစ္ရွင္သန္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သြားရန္။

(၃) ႏုိင္ငံသားတုိင္း အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေဒသေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၄) ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္က်လ်က္ရွိေသာ လားဟူအမ်ဳိးသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

(၅) ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အက်ဳိးရွိမည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ရယူက်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

‘လားဟူအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လားဟူအမ်ဳိးသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသအတြင္းရွိ နယ္သူနယ္သားမ်ားအား ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စည္း႐ံုးေရးအျမင္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာအစဥ္အၿမဲ တိုးတက္ရွင္သန္ လာေစရန္အတြက္ စည္း႐ံံုးေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သြားမည္။

(၂) တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ လူသားအားလံုးကုိ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္စနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး တရားမွ်တ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း မွန္ကန္စြာျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၃) မိမိပါတီအေနျဖင့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္တူညီေသာ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္မဆို တန္းတူ ရည္တူ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံၿပီး အခါအား ေလ်ာ္စြာ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ ႐ိုင္းပင္း ကူညီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။

(၄) မူးယစ္ထံုထုိင္း ေဘးျဖစ္ ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါး၊ ဘိန္းတို႔ကို နယ္သူ နယ္သားမ်ားက ဘုိးေဘးဘီဘင္အစဥ္အလာျဖင့္ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ကို လက္ေတြ႕ပေပ်ာက္သြား ေစရန္ႏွင့္ ဘိန္းအစား ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ ႏုိင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ စည္း႐ံုးသြားမည္။
ထုိကဲ့သို႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

(၅) လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံေရးဝါဒကို က်င့္သံုးၿပီး ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး က်င့္သံုးသြားမည္။

(၆) လားဟူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအႏုပညာမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး လူမႈေရးအေရး အရာမ်ားကို တုိးတက္ဆန္းသစ္ရွင္သန္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ သြားမည္။

(၇) အရပ္ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး လူတုိင္း အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရးႏွင့္ လူတုိင္းအခမဲ့ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အခန္းက႑ကုိ လည္း အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ‘လားဟူ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ’ရဲ႕ မူဝါဒ၊ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို စည္း႐ံုးေဟာေျပာရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား….။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)