ကဒ္ထူစကၠဴေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို ယာယီအိမ္ေတြေဆာက္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဗိသုကာပညာရပ္မွာ အျမင့္ဆံုးဆုျဖစ္တဲ့ ပရစ္ကာ (Pritzker) ဆုကိုရရွိ

0
279

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ဦးက ကဒ္ထူစကၠဴေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကို ယာယီအိမ္ေတြေဆာက္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဗိသုကာပညာရပ္မွာ အျမင့္ဆံုးဆုျဖစ္တဲ့ ပရစ္ကာ (Pritzker) ဆုကိုရရွိခဲ့တဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။