စိတ္ရွည္သည္းခံရန္ လိုအပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ (ဦးေသာင္းထြန္း)

0
435

ရခိုင္ေဒသတြင္ မျကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားေျကာင့္ နိုင္ငံတကာမွ အာ႐ံုစိုက္ခံခဲ့ရၿပီး မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း  ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား ေနရာအနွံ႔ ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။  ဆိုးရြားသည့္  ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ရွိသေယာင္ ပ်ံနွံ႔ေနသည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အေျကာင္းျပဳ၍ ျမန္မာနိုင္ငံအေရး ေစာင့္ျကည့္ေနသူမ်ားမွ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားကို အလ်င္စလို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡမ်ားအား ခံစားခ်က္မဲ့စြာ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဉ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို အံတုလ်က္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ခဲ့သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေရငံုနႈတ္ပိတ္ေနသူ ဟူ၍လည္းေကာင္း စြပ္စြဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေနျကပါသည္။

ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တရားနွင့္ ကင္းကြာသြားေစပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသရွိ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။  ကၽြန္ေတာ့္အား အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈအာမခံရွိေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နိုင္ငံတကာ၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္နိုင္ရန္အတြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္လံုၿခံဳမႈရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ရခိုင္ေဒသရွိျပည္သူအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  ကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္လည္း အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားကို အေလာသံုးဆယ္ မျပဳလုပ္ဘဲ အမွန္နွင့္အမွားကို ခြဲျခား သံုးသပ္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ေဒသအေျခအေနမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳခဲ့ၾကသည့္ အမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားနွင့္ သံသယမ်ားကို ျကီးထြားလာေစခဲ့ပါသည္။  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလြန္အမင္း ေနာက္က်ေနသည့္ အေျခအေနကလည္း အေျခအေနကို အဆိုးဘက္သို႔ ပိုမို၍ တြန္းပို႔ရာ ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဒသရွိ မြတ္ဆလင္ အသိုက္အဝန္းအေနျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားေနရသလို ဗုဒၶဘာသာအသိုက္အဝန္း အေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမ ကိုယ့္ဌာေနမွာပင္ လူနည္းစုဘဝသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အေနအထားကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ေနရသည္မွာ ျငင္းဆန္၍မရသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ရခိုင္ေဒသရွိ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ဖန္တီးျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေအာင္မလုပ္ဘဲ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အာ႐ံုစူးစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မ်က္စိမွိတ္ ျငင္းဆန္ေနမည္ဆိုပါက အေျခအေနမ်ားအား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔မွ် အေထာက္အကူျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပည္ပမွ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ အစြန္းေရာက္ဝါဒအေျခခံ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈတစ္ခု စတင္ျဖစ္ေပၚေနေျကာင္းကို International Crisis Group မွ မၾကာေသးမီကပင္ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ အထူးစိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ အစြန္းေရာက္ လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔အား လူတစ္စုအက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်သြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို့ေသာ အေနအထားကို သတင္းမွားနွင့္ လိုရာဆြဲဝါဒျဖန္႔သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ပိုမို၍ ဆိုးရြား လာေစပါသည္။ မၾကာေသးမီက ကေလးငယ္တစ္ဦးအား လွ်ပ္စစ္က်ဥ္စက္ျဖင့္ နွိပ္စက္မႈကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သည္ဆိုၿပီး နိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အမွန္ တကယ္တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဉ္ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

အင္အား အလြန္အကြ်ံ အသံုးျပဳမႈ၊ လူသတ္မႈနွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကဲ့သို့ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မည္သို႔မွ် သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

ထင္ရွားသည့္ ဥပမာတစ္ခု ျပရမည္ဆိုပါက လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မြတ္ဆလင္အခ်ိဳ႕အား  ကန္ေက်ာက္႐ိုက္ႏွက္သည့္ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း ထြက္လာသည့္အခါ အဆိုပါလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းပင္ ထိန္းသိမ္းအေရးယူခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္ရန္အတြက္ ဗုဒၶ ဘာသာနွင့္ မြတ္ဆလင္အသိုက္အဝန္းနွစ္ခုမွ ပုဂၢိုလ္မ်ား ပါဝင္သည့္  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအား ထိုးနွက္သိကၡာခ်ရန္နွင့္ နိုင္ငံမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္ကို အေထာက္အထား အေတာ္မ်ားမ်ားက ညႊန္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤအေျခအေနကို တံု႔ျပန္နိုင္ရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာအတြက္ လက္ေတြ႔ က်ၿပီး ေရရွည္အက်ိုးျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေလးထားရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခင္ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္သည့္ အႀကံေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရွရည္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္သာမက ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား အား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ညီညြတ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ ရခိုင္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ရခိုင္ေဒသ၌ ျဖစ္ေပၚေနမႈသက္သက္ကို ကြက္ကြက္ကေလး ၾကည့္၍ မရႏိုင္ပါ။ နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း ပထမဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပနိုင္ခဲ့ၿပီး  ျငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ သာယာဝေျပာေသာ၊ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တစ္နွစ္မွ်သာ ရွိပါေသးသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္မီကာလက  ၁၅ နွစ္ ၾကာမွ် ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကို သံုးသပ္ပါက   စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္စြမ္း၏ အက်ိဳးကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာ ညတြင္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာသည္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရွ႕တြင္ ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပံုအပင္ရွိေနသည့္ နည္းတူ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ ခရီးလမ္းကို လည္ျပန္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အမ်ိဳးသားေရး ဦးတည္ခ်က္မွာ ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ျပည္တြင္း စစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္နိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားေရး ဦးတည္ခ်က္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ စတင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့မႈအား အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မႈကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသလို လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့စဥ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကာလမ်ား၌ နိုင္ငံတကာ အေနျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရခိုင္ေဒသအေရးကိစၥ တစ္ခုတည္း အတြက္သာမက ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုး အပါအဝင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရသည္ျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပီး အားေပးကူညီ ေထာက္ခံၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

 

Wall Street သတင္းဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း၏ Myanmar’s Path to Peace Requires Patience ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနတြင္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာသံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ ဘရပ္ ဆဲလ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်နီဗာ၊ မနီလာ၊ နယူးေယာက္ ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီတို႔တြင္ သံတမန္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ဧၿပီလအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးမွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ (MISIS) တြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္၊ MDRI တြင္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ Shell Myanmar Energy ကုမၸဏီ၏ အစိုးရဆက္ဆံေရး အႀကံေပးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွစ၍ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပး (National Security Advisor) ရာထူးကုိစတင္ထမ္း ေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည္

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)