ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ အခန္းက႑

0
443

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ လတ္တေလာကာလအတြင္း ပစ္ခတ္မႈ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ာ အၾကား ပစ္ခတ္မႈျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ေနထုိင္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ပံုမွန္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈဘဝသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္ထိခိုက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

 

myanmar-peace

ကမၻာ့သမုိင္း၀င္ ျပည္တြင္းစစ္

ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား စစ္ေရးအျငင္းပြားမႈမွာ ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အခ်ိန္အၾကာ ျမင့္ဆံုးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၾကာရွည္ေသာ ကာလအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ကာ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕စီးပြားေရး စႀကၤန္ႏွင့္ OBOR အေပၚ ခ်ဳပ္ျခယ္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေစသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဘက္ဘက္တို႔မွ လက္နက္စြန္႔ခ်ၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေစရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းကို ေသခ်ာစဥ္းစား သင့္ေသာအခ်ိန္လည္း ေရာက္ရွိလာပါသည္။

တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ အေနျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မဲ့ အပစ္အခက္အျမန္ဆံုးရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစနစ္မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း လိပ္ခဲတင္းလင္း ျဖစ္လာျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတာဝန္ရွိပါသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရ ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာကို သက္ညွာေထာက္ထားေသာအသြင္ပံုစံျဖင့္ ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမွာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ပိုမိုသက္ညွာ ေထာက္ထားေသာ သေဘာထားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိအားေပးသည့္ လုပ္ရပ္ကိုစြန္႔ပယ္ပစ္ၿပီး တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအျငင္းပြားမႈျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားသင့္သည္။

လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေတြးဆမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း တင္းမာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ စြဲကိုင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ကို တေလွ်ာက္လံုးျငင္းပယ္ျခင္းမူဝါဒကို ျပဳျပင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပား ေကာင္းမြန္ ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ပင္မလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္းေရာေႏွာေပါင္းစပ္ၿပီး ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားရသည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္ေရးအာဏာႏွင့္ သံတမန္အာဏာ ရယူလုိျခင္းစေသာ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေတြးဆမႈကိုလည္းစြန္႔လႊတ္ရမည္။

နားလည္သိရွိသင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ လက္ေတြ႕ မက်ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို အျမဲကိုင္ေဆာင္ ထားသည္။ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ၄င္းတို႔၏ပဋိပကၡသို႔ ပါဝင္ပတ္သတ္လာေစရန္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံကို အက်ပ္ကိုင္အသံုးခ်၍ ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္အား ထိန္းညိွႏိုင္ရန္ၾကံဆသည္။ ယင္းၾကံဆခ်က္သည္ လက္ေတြ႕မက်သည့္အျပင္ အႏၱရာယ္လည္း လြန္စြာရွိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစမည္သာ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရအၾကား ပိုမိုရန္ဘက္ျပဳေစႏုိင္မည္။ ယင္းသည္ ထြက္ေပါက္မရွိသည့္ လမ္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သိရွိသင့္ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ သည္ လွည့္စားမႈမဲ့ခံမွာ အလ်င္းမဟုတ္သလို ၄င္းတို႔ အရမ္းကာေရာလုပ္ျခင္းကို လက္လႊတ္စပယ္ျပဳမည္လည္းမဟုတ္ပါ။

အခက္အခဲ မ်ားစြာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနၿပီျဖစ္

ယခုအခါတြင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ အခက္အခဲ မ်ားစြာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေကာင္းခတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ေဒသစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစၿပီး လူမ်ားစြာအသက္အိုးအိမ္စည္အိမ္ ဆံုးရံုးၾကရသည္။ ယင္းဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသင္ခန္းစာကို ယူရပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း အျငင္းပြားမႈတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ယခင္ကလို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ၿပီး ပိုမိုအသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ကာ မူဆယ္၁၀၅မိုင္စသည့္ တရုတ္-ျမန္မာအျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးဂိတ္ႏွင့္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ေက်ာရိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေက်ာခိုင္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕သည္ တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ ျမစ္စံုေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး လုပ္ငန္းအေပၚ ဒုကၡဖန္တီးၿပီး အဟန္႔အတား အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။ ပိုမိုဆိုးရြားသည္မွာ အခ်ဳိ႕သည္ တရုတ္ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တစ္စုတည္းျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသား မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စစ္ပြဲတြင္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရန္ ပန္ၾကား၍ တရုတ္ျပည္တြင္း၌ တရားမ၀င္လက္နက္ လူသူစုရံုး သိမ္းသြင္းသည့္ ဆိုးညံ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံက မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳမည္ အလ်င္း မဟုတ္ပါ။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ဂယက္ရိုက္ခတ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ပစ္ခတ္မႈစစ္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ရံုသာမက ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိ္ဳးေရးကိုလည္း ဖ်က္ဆီးကာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ဂယက္ရိုက္ခတ္ေနသည္။ လက္ရွိလိပ္ခဲတင္းလင္း မႈကို ေျဖရွင္းလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ အျပန္အလွန္အေလွ်ာ့ေပးရန္ကို အားကိုးလွ်င္ လြန္စြာ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻေပၚ၌ အျခားအလားတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး အေတြ႕အၾကံဳကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တတိယ ဖက္က ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းမွာ တခါတရံႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းအျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ပိုမိုအေရးႀကီး ေသာအခန္း က႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

အဘက္ဘက္တို႔မွ လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းကာ ျမန္မာအျငင္းပြားရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး အားလံုး ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံမႈရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔၏ ျပဌာန္းဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိအေျခအေနလိုအပ္ခ်က္အရ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ ရဲဝံ့စြာတာဝန္ယူကာ အျပဳ သေဘာေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံလည္း ဘက္မလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေစဖို႔ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးလိုျခင္းဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို အသြင္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဘက္အား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕တို႔ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးရန္ေနရာစီစဥ္ေပးထားသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အဘက္ဘက္တို႔မွ လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ထိေရာက္စြာအက်ဳိးျပဳစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၏။

အေရးႀကီးေျခလွမ္းတစ္လွမ္းပင္ျဖစ္

တရုတ္ႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရႈပ္ေထြးေပြလီေသာ အေျခအေနကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လက္ဦး၏မႈမဲ့ ကာကြယ္ျခင္းမွေန၍ လက္ဦးမႈျပဳ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာစြာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ယင္းအျငင္းပြားမႈကို အဆံုးသတ္ေပးရန္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အနီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စည္းစနစ္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွ ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေျခလွမ္းတစ္လွမ္းပင္ျဖစ္သည္။

Ref: Global Times

(Global Times သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပခ်က္အား ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)