၂၁ ပင္လံု၊ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အၿပိဳင္ တည္ေဆာက္ျခင္း

0
990

ျပည္တြင္းစစ္လြန္ ႏိုင္ငံေတြမွာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး (လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း ) တၿပိဳင္နက္လုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတာေတြ ရိွတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္အလြန္ေတြမွာ ေခတ္စားလာတဲ႔ ကိစၥရပ္ပဲ။ မတူညီတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔စည္းေတြရဲ႕ ႏႈန္း ၊စံ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့နဲ႔ ႐ုပ္လကၡဏာေတြ ထည့္တြက္စရာမလိုဆိုတဲ႔ သေဘာနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာေတြကေတာ့ လစ္ဘရယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆလို႔ အမည္ေပးၾကေလရဲ႕။ အဲဒီအယူအဆနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အလ်င္အျမန္ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္းလုပ္တာ ၊ ေစ်းကြက္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္တာေတြက တည္ၿငိမ္မႈ ထိခိုက္ ေစတယ္လို႔ သတိေပးတာေတြလည္း ရိွတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြေၾကာင့္ ရိွၿပီးသား ကြဲလြဲ တင္းမာမႈေတြက လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္းအရိွန္နဲ႔ ပိုၿပီး ဆိုး၀ါးလာႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ Social cohesion လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ အကဲျဖတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္လည္း အဲလို လုပ္ရပ္အမ်ားစု ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြက မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ၁၉၈၉ ကေန ၂၀၀၅ အၾကား ကုလက ဦးေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ခဲ့တဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္လြန္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း လုပ္ငန္းေတြက ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းအေျခတည္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ႔ အေထာက္အထား နည္းလြန္းလွတယ္။ အမ်ားလက္ခံ ဒီမုိကေရစီ ညႊန္းကိန္းေတြျဖစ္တဲ႔ Freedom house အပါ၀င္ အဖြဲ႔အစည္း တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီညႊန္းကိန္းေတြအရ ျပည္တြင္းစစ္လြန္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္အစျပဳတဲ႔ ကိုဆုိဗို၊ ရ၀မ္ဒါနဲ႔ ဘူရြန္ဒီႏိုင္ငံေတြက ငါးႏွစ္အၾကာမွာပဲ လံုး၀ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္က်သြားသလို ကေမၻာဒီးယား ၊ ေဟတီနဲ႔ ဘိုလီးဗီးယား ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာရွင္စနစ္ကို က်သြားတယ္။ အနည္းငယ္အျဖစ္ ခ႐ိုေအးရွား နမီးဘီးယားတို႔ေလာက္ပဲ လစ္ဘရယ္ စံႏႈန္းညီ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြအျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။

ျပည္တြင္းစစ္လြန္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ (က) ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ (ခ) ျဖစ္စဥ္မွာ အဓိက က်တဲ႔ အုပ္စုေတြအားလံုး ကိုယ္စားျပဳမႈရိွရိွပါ၀င္ဖို႔ (သေဘာက ပဋိပကၡမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ရန္သူေဟာင္းမ်ားအၾကား ႏွစ္ဘက္ရိွရင္ ႏွစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားမႈမ်ားရင္ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ကြဲျပားမႈအလိုက္ အုပ္စုအလိုက္ ပါ၀င္မႈကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မဲ႔ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေျပာင္းလဲမႈ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးဖို႔ ၊ ပါ၀င္ခြင့္ မရပါက ျပည္တြင္းစစ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ႏိုင္မွာမဟုတ္လို႔ ဆရာေတြက ဆိုၾကတယ္။ အဲလို ဆိုသူေတြထဲမွာ တီမိုသီဆစ္တို႔ အင္နာဂ်ား စတက္ခ့္တို႔လို ဆရာေတြပါတယ္။

(အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေတာင္အာဖရိက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစိုးရ အေျခေနနဲ႔ ဒီမို ကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းစျပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ႔ ျမန္မာရဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ လက္ရိွ ၾကံဳေနရတဲ႔ အေျခေနကႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး ဥပမာျဖစ္ႏိုင္တယ္။)

အာဖဂန္မွာေတာ့ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းမွာ စစ္ရွံဳးသြားတယ္လို႔ ယူဆခံရတဲ႔ တာလီဘန္ေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မဖိတ္ေခၚတဲ႔ကိစၥရိွဖူးတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြေပါင္းျပီး အရင္းအျမစ္ေတြ ပံုေအာထားတဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္က အခုအထိ အားနည္းႏိုင္ငံ Weak State အျဖစ္က တက္မလာပါ။

ေတာင္အာဖရိကက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလေတြမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မခ်န္ထားခဲ့ေရးမူကို သံုးခဲ့တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႔မွာ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီး တယ္ဆိုတာ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက သက္ေသပါပဲ။

(ဂ) ပဋိပကၡဆပြားကိန္း

ပဋိပကၡ ဆပြားကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံရတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေတြ႔ေနက်ျဖစ္တဲ႔ ကိစၥလို႔ ဆိုၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြအၾကား ၿပိဳင္ဘက္ေတြအၾကားေပၚေလ့ရိွတဲ႔ ျပႆနာရပ္ေတြကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈကင္းမဲ႔လာမႈေတြက ဆပြားကိန္းေတြကို ပိုတိုးလာေစဖို႔ တြန္းအား ေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

(ဃ) ခၽြင္းခ်က္မရိွအပစ္ရပ္ေရး

အင္နာဂ်ားစတက္ခ္ လာရီဒိုင္းမြန္းတို႔ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္လြန္ကာလမွာ ျဖတ္သန္းရမဲ႔ ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခၽြင္းခ်က္မရိွရပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ဆိုတယ္။ အဲလိုရပ္လိုက္မွ ဒုတိယ အဆင့္ျဖစ္တဲ႔ ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအုပ္စုအားလံုးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ယူဖို႔ လမ္းပြင့္မယ္လို႔ ဆိုတယ္။

အခု ယူအန္အက္ဖ္စီက တင္ျပထားတဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း နွစ္ဘက္ အားလံုးက တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေၾကျငာေရးဆိုတာ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရိွတဲ႔ ကိစၥျဖစ္ပါ တယ္။

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈေတြ ျဖစ္ေနရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ခက္တယ္လို႔လည္း ဆိုၾက ပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လူမႈ အေၾကာအမ်ွင္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ေတာ့ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈက အေရးပါေနပါ တယ္။ တစ္စခ်င္း တည္ေဆာက္ၿပီးမွသာ လံုျခံဳမႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ၊ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ လူမႈစီးပြားျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းက႑ အသက္၀င္ လာျခင္း၊ ထိေရာက္ေစျခင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ျပည္သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ေစဖို႔ ကိစၥေတြက အရင္ေဆာင္ရြက္ရမဲ႔ ကိစၥေတြလို႔ ဆိုၾကတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္စဥ္ တည္ေဆာက္မႈေတြမွာ အင္အားသံုးသိမ္းသြင္းမႈ Coercive theory နဲ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ Voluntary ပူးေပါင္းမႈ ကိစၥေတြမွာ Coercive က ပိုအားေကာင္းတတ္တယ္။ အင္အားျပသိမ္းသြင္း တိုက္စရာ မလိုတဲ႔ Coercive နည္းလမ္းေတြကို ေရွာင္တဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ရိွတတ္ေပမဲ႔ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြထဲမွာ လြဲေခ်ာ္အားနည္းမႈေတြရိွခဲ့တဲ႔ ပဋိပကၡလြန္ ( သို႔မဟုတ္ ) ပဋိပကၡ တစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက မေအာင္ျမင္တတ္ပါ.။ ေအာင္ျမင္ေျခနည္းလြန္းလွတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕နည္းလမး္ေတြက တစ္ခ်ဳိ႕ကို တိုက္ျပလိုက္လို႔ က်ဳိးႏြံခို၀င္လာတာ ရိွတတ္ေပမဲ႔ ဒုတိယ နည္းလမ္းနဲ႔ တြဲတဲ႔ စစ္ေရး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးအရ ေမ််ာ္လင့္ အားေကာင္းမႈေတြကသာ ခိုင္မာတဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြအတြက္ အေရးပါတဲ႔ ကိစၥျဖစ္တယ္။

ပဋိပကၡ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ထိပါးမႈဆိုတဲ႔ ကိစၥေတြမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ဖို႔ တာစူေနၿပီဆိုတာနဲ႔ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ထိပါးဖို႔ စတင္ရည္ရြယ္ေနၿပီ ပုန္ကန္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ုပ္အျခာ အာဏာ ထိဖို႔ စတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈေတြနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကား ပဋိပကခေတြဟာ အျပန္အလွန္ေကာက္ယူမႈ အရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈအတြက္ ဘယ္လိုပံုစံ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာ ညိွဖို႔ ခက္ေနတဲ႔ သေဘာ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ႔လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ႔ သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေနတဲ႔ အေျခေနေတြက အလိုအေလ်ာက္ေပါင္းစည္းလိုမႈ ဆြဲအားေတြျဖစ္တဲ႔ ဓနအင္အား ၾကြယ္၀မႈ လူမႈဘ၀ လံုျခံဳသာယာေရး ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား ထူေထာင္လည္ပတ္မႈ အလွမ္းေ၀းမႈ ေတြက အဓိကက်တဲ႔ အခ်က္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ေနတယ္။

အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးသိမ္းသြင္းတဲ႔ နည္းလမ္းဘက္ ယိမ္းေနတာလည္း ျငင္းမရႏိုင္တဲ႔ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ ၂၁ ပင္လံုရဲ႕ အႏွစ္သာရကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရက္ေတာ့ State Nation တည္ေဆာက္မႈအေပၚ ဖက္ဒရယ္ အသံုးႏႈန္းကို ကမၻာမွာ အသံုးမျပဳေတာ့ တဲ႔ Putting together federal ဆိုဗီယက္ ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား စတိုင္မ်ဳိး ဖိအားေပးသိမ္းသြင္းဆိုတဲ႔ အေကာက္အယူအေပၚ အေျခခံ မလားဆိုတဲ႔ ကိစၥကႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ျငိမ္မႈကို ထိခိုက္လာေစတဲ႔ ကိစၥ ျဖစ္ေနတယ္။စစ္မက္ေရွာင္လြႊဲေသာ Voluntary ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေျခခံေကာင္းေတြလည္း မရိွေသးသလို အေရးၾကီးတဲ႔ အခ်က္ျဖစ္တဲ႔ အသြင္ မတူတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံကို စုစုစည္းစည္းနဲ႔ စိတ္္၀မ္းမကြဲပဲေနႏိုင္တဲ႔ ဘယ္လို အေတြးအေခၚနဲ႔ တည္ေဆာက္မလဲဆိုတဲ႔ မူက ေပ်ာက္ေနတယ္။ အစိုးရမွာလည္း အခုအထိ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအရ ဘယ္လို သြားမလဲဆိုတာေတာင္ ရွင္းလင္းစြာမေတြ႔ရတဲ႔အျပင္ ျဖစ္ျပီးသား အလုပ္မျဖစ္ခဲ့တဲ႔ စနစ္ေဟာင္းေတြက ပံုစံအတိုင္း ျပန္ေက်ာ့ေနတယ္ဆိုတဲ႔ မွတ္ခ်က္ေတြ ( ဥပမာ- လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ပါလီမန္ေခတ္က ပံုစံမ်ဳိးျပန္ျပန္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုျပီး ေကာက္ခ်က္ေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။

အမ်ားညီရိွဖို႔ခက္ေပမဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား လက္တြဲေနထိုင္ေရးမူ Intra-National Social Contract က ရိွမွ ရမဲ႔ အရာျဖစ္တယ္။ State Nation ခို္င္မာမႈ မရိွခ်ိန္ မေဂ်ာ္ရတီမဲက အေျဖမဟုတ္ဆိုတာလည္း ကမၻာ႔ ႏိုင္ငံအမ်ားျပားမွာ သက္ေသသာဓက ရွိခဲ့သလို ဖဆပလ ပါလီမန္ေခတ္မွာလည္း ၾကံဳခဲ့ရဖူးတယ္။ ဒီအဆိုကို အာရင္းလိပတ္ဂ်္ နဲ႔ လာရီဒိုင္းမြန္းတို႔လို႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈသိပၸံသမားေတြကလည္း လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာမွာေတာ့ လက္ရိွအခ်ိန္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈအစဥ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ စုစည္း၀င္ေရာက္မႈ အပါ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ျငိမ္တိုးတက္မႈေတြက ဟန္ခ်က္ညီညီသြားရမဲ႔ အရာေတြျဖစ္ျပီး ကသမ္းကရမ္းျဖစ္ေနတဲ႔ အေနထားမွာ ရိွေနဆဲျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီ အ၀န္းအ၀ိုင္း နဲ႔ က်င့္သံုးမႈေတြက က်ယ္လာသလား အားမေကာင္းပဲ ျပန္ဆုတ္သြားသလားဆိုတာ ေမးစရာေတာင္ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေရးၾကီးတာက ႏိုင္ငံေရး အရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုမႈ ဆႏၵျပင္းျပမႈ ၊ ေနရာအထားအသို စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေ၀ေပးမႈမွန္ကန္မႈ ၊ ပညာရပ္ဆိုရင္ရာ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမႈေတြကလည္း အေရးပါတဲ႔ အခန္းက႑မွာ ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက ေခါင္းေဆာင္အေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ႔ ရက္ပိုင္းက ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ႔ ၀ါရွင္တန္ တကၠသိုလ္က Colinhan က ေအာင္ျမင္တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈက အေရးၾကီးျပီး ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ျပတ္သားရဲရင့္တဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈေတြက အေရးၾကီးတယ္၊ ျမန္မာအစိုးရသစ္တက္လာတာ ၉ လ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးက စတင္ေရတြက္ရင္ ၁ ႏွစ္ခြဲေလာက္ ဆိုတဲ႔ အခ်ိန္ကာလဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အတြက္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုံေလာက္တဲ႔ ကာလျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လက္တံအရေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ေနာက္ျပန္ေလ်ွာဖို႔ အခြင့္ အလမ္းမ်ားတဲ႔ အေျခေနလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်သူေတြလည္း ရိွေနတဲ႔အတြက္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနမႈေတြကို ျပန္သံုးသပ္သင့္တဲ႔ အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါကလည္း ေအာင္ျမင္တဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမ်ွ မေအာင္ျမင္ပဲ တစ္ဆို႔ေနရင္ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္သြားတတ္တဲ႔ သာဓကေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref; From War to democracy အန္နာဂ်ားစတတ္ ၊ တီမိုသီ ဆစ္ခ့္

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)