ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၄)

0
575

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား၏ ေငြေၾကးခန္႔ခြဲမႈ

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ အစုိရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ထားသည္မွာ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနတြင္ ကေလး တစ္ေယာက္ ထားရမည္ဆုိပါက မည္သည့္မိဘမွ် လစဥ္ ခ႐ုိနာ ၂၃၃၀ ထက္ ပုိမုိ မကုန္က်ေစရ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိသည္မွာ အစုိးရပုိင္ျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကပုိင္ျဖစ္ေစ ေန႔ကေလးထိန္း ဌာနတုိင္းႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္။ အစားအေသာက္၊ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ အပုိ ကုန္က်ဖြယ္ရာ မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေသးသည္။
မည္သုိ႔ဆုိေစ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ ထားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူေပ။ အခ်ဳိ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအဖုိ႔ ေလွ်ာ့ေစ်းရရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တြင္ ဝင္ေငြကုိ မငဲ့ဘဲ တန္းတူေပးရသည္။ အခ်ဳိ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားက ေန႔ကေလးထိန္းဌာန တစ္ခုတည္းတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ ပုိၿပီးထားရလွ်င္ ေလွ်ာ့ေစ်း ေပးေသာ္လည္း အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားက မေပးပါ။

ျမန္မာျပည္က မိဘေတြအမ်ားစုက ကိုယ့္သားသမီး၊ ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္ေတြကို ကိုယ့္ထက္ ပိုေတာ္ေစ၊ ပိုတိုးတက္ေစခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္သားသမီး ေရရွည္တိုးတက္သြားေအာင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ မည္သို႔ ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳးေပးရမလဲ ဆိုသည္ကို သိနားလည္သူေတြ နည္းၾကသည္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ိဳး႔ ဆိုရာတြင္ စိတ္အား၊ ကိုယ္အား တတ္အားသေရြ႕ထက္ကို ပံ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ မိဘေတြက ေငြေၾကးႏွင့္ အေကာင္းစားဆိုတာေတြ ဝန္းရံလို႔ ကေလးကို ပံ့ပိုးေပးရင္ ကေလးဟာ အေကာင္းဆံုးေလး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ၾကသည္။ ေငြေၾကးမ်ားစြာ မတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ကေလးကို လူတန္းေစ့ထားႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝင္ေငြေတြရေအာင္ စုေဆာင္းရွာေဖြႀကိဳးပမ္းရင္းနဲ႔ ကေလးကို အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးေပးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၾကရပါသည္။

အေကာင္းဆံုးေပးတိုင္း အေကာင္းဆံုးေတြ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္မလာတတ္တာေတြတာလည္း ရွိပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔ပါ။ မိမိလုပ္သည့္ လုပ္ရပ္တိုင္းကို Review ျပန္လုပ္ပါမွ အမွားႀကီး မမွားခင္ အမွားေျခလွမ္းေတြ ရပ္ႏိုင္မည္။ ပိုမိုမွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းေတြ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဒီ့ထက္ ပိုေကာင္းလာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြႏွင့္ တိုးတက္လာႏိုင္တာပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္အရာမဆို Review ျပန္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါမွ မိမိအေျခအေနကို အခ်ိန္မလြန္မီ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကေလး၏ ပညာေရးဆိုလွ်င္လည္း ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုခ်ည္း ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ကေလးကို တိုက္တြန္း လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳးကို ေရွာင္ၿပီး ကေလး၏ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနကို ပထမဆံုး လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဤအေျခအေနကေန ကေလးကို ဒီ့ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ကိုင္ေပးလို႔ ရႏိုင္မည္လဲဆိုတာ တတ္သိနားလည္ၿပီး တကယ္ေစတနာပါပါ အႀကံေပးႏိုင္သည့္ ဆရာသမားေတြ၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြ၊ မိမိကေလးကဲ့သို႔ အေျခအေနကေန တိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးခဲ့သူေတြ၏ အႀကံဥာဏ္ကို ရယူနာခံၿပီး အလုပ္သင့္ဆံုးေတြ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ ပံ့ပိုးေပးပါမွ မိမိကေလးဟာ တရိပ္ရိပ္တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းအပုိခ်ိန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆုိတာ ရွိသည္။

ၿမဳိ႕နယ္တုိင္းတြင္ ၁ တန္းမွ ၄ တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအပုိခ်ိန္ သင္ၾကားေရးကုိ ရယူခြင့္ ျပဳထားသည္။
ေက်ာင္း အပုိခ်ိန္ ျပ႒ာန္ခ်က္သည္ ပုံမွန္ေက်ာင္းခ်ိန္ မတုိင္းမီႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးခ်ိန္တုိ႔တြင္ – ဥပမာ မိဘမ်ားက အလုပ္လုပ္ေနရသျဖင့္ – ကေလးမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ အကူအညီလုိမည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအပုိခ်ိန္ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ သင္ၾကားေရး အစီအမံတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ အိမ္စာလုပ္ရန္ အကူအညီ ရေလ့ရွိသည္။
ေက်ာင္းအပုိခ်ိန္ တက္ရန္မွာ အခမဲ့ မဟုတ္ေပ။ မိဘမ်ားက လစဥ္ ကုိယ့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေပးရၿပီး က်န္ေသာ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ အစုိးရက ေပးေခ်သည္။ ကုိယ့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ တၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္တစ္ၿမဳိ႕နယ္ မတူေပ။ အခ်ိဳ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေစ်းႏူန္း ေလွ်ာ့ေပးတတ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ဳိ႕က ဝင္ေငြေပၚ မမႈတည္ဘဲ ေစ်းႏႈန္းတေျပးညီ သတ္မ်တ္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားက ေက်ာင္းအပုိခ်ိန္ တေနရာတည္းတြင္ ကေလးအမ်ားအျပား ထားရသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားက မေလွ်ာ့ေပးပါ။

ေက်ာင္းစည္းကမ္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ မည္သည့္ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ဳိးမွ က်င့္သုံးခြင့္မရွိေပ။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းသည္ ကေလး၏ လူ႔တန္ဖုိးကုိ အေလးထားေသာ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေစရမည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသားကုိ ေလးစားရၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ေတာ့ အေတာ့ကုိ ကြာျခားပါသည္။ ျမန္မာျပည္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကုိ ႐ိုက္ဆုံးမပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းက စၿပီး ကေလးေတြကုိ ႐ိုက္ခြင့္မရွိေသာ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာျပည္က မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကေလး၏ ရွိရင္းစြဲအေျခအေနအား မိဘေတြကို လက္ခံဖို႔ ေျပာတာက အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မို႔ အႀကံျပဳပါရေစ။ သူမ်ားကေလး ေတာ္တိုင္း မိမိကေလး မေတာ္ရေကာင္းလား (ည့ံရေကာင္းလား) သူမ်ားကေလးႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းလို႔ မိမိကေလးကိုခ်ည္း ျပစ္တင္ေျပာဆို ျငဴစူ႐ိုက္ႏွက္ၾကတာမ်ိဳး မိဘအမ်ားစုက လုပ္တတ္ၾကသည္။ ဒါကို ေတာ္ေစ၊ တတ္ေစခ်င္လြန္းသည့္ ေစတနာဟုလည္း ယူဆၾကသည္။

ဒီလိုနာနာေျပာမွ ကေလးဟာ နာနာႀကိဳးစားမယ္လို႔ မွတ္ယူၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ကိုယ့္ကေလးကို ဒီလိုေျပာဆိုၾကသူေတြ ခပ္မ်ားမ်ားဆိုေတာ့ ဒါဟာ ေရွာင္သင့္တဲ့အခ်က္လို႔ မမွတ္ယူၾကေတာ့။

ကိုယ္ငယ္ငယ္တုန္းက ဒီလိုအေျပာခံခဲ့ရရင္ ကိုယ့္သားသမီးကိုလည္း ဒီလိုျပန္ေျပာဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနၿပီ။ ဒါကိုအမွားဟု မျမင္ေတာ့။

သူမ်ားကေလးဆိုတာ ကိုယ့္ကေလး မဟုတ္။ ပိုနားလည္ေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ တျခားမိႏွင့္ဖက ေပါက္ဖြားလာေသာ ကေလးသည္ တျခားမိဘရဲ႕ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေသြးေတြႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္လို႔ ဒီမိဘေတြ၏ ဥာဏ္ေကာင္းတာ ၊ ဥာဏ္ရည္ညံ့ဖ်င္းတာေတြ ပါေနၿပီး မိမိကေလးကေတာ့ မိမိတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအရ ဉာဏ္ေကာင္းတာ၊ ဉာဏ္ရည္ ညံ့ဖ်င္းတာေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီလိုေတြ ကြာျခားေနတာမ်ဳိးအျပင္ ကေလးေတြကုိ မိဘေတြက ဘယ္လုိကေလးအျဖစ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿပီး စိတ္ေရာကုိယ္ပါ အားေပးမႈေတြ ရွိေနတာဆုိတာကလည္း ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရ၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္စြမ္းအား ရလဒ္ေတြမွာ ကြားျခားသြားပါသည္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးမိဘမ်ား အားလုံးက ပုံစံစနစ္ မသြင္းၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာေတာ့ မိဘေတြက သူတုိ႔ကေလးကုိ ပုံစံစနစ္ထဲမွာ နစ္မေနဖုိ႔ ၾကဳိးစားၾကပါသည္။ ကေလးေတြကလည္း သူထက္ငါ သူတုိ႔ သိခ်င္တာကုိ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက မိဘမ်ားစုကေတာ့ ကေလးေတြ ေမးခြန္းမ်ားမ်ား ေမးတာႀကဳိက္ၾကပါဘူး။ အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ မိဘမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတုိ႔ ကေလးေတြ တကယ္ တုိးတက္ေစျခင္းလွ်င္ ကေလးေတြေျပာသည့္ စကားကုိ နားေထာင္ေပးၾကပါ။ သို႔မွသာ ကိုယ္စိုက္သည့္ အပင္ကအသီးကိုပဲ ကိုယ္က ရိတ္သိမ္းရတာပါ။

အသီး မသီးရေကာင္းလား မျဖစ္သင့္။ ဒါကိုနားလည္ထားဖို႔ လိုပါသည္။ လူလူခ်င္း သူလုပ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္လည္း လုပ္ႏိုင္ရမွာေပါ့ ဆိုေသာ္လည္း ကေလးဟာ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္တာလဲ၊ ဘယ္လို ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔လဲ၊ ဘယ္လို အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔လဲ ဆိုတာကို မိဘမ်ားက အရင္ဆံုး သိေအာင္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ကေလးထိန္းဌာနေတြကေတာ့ ကေလးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတယ္ဆိုတာ ပူေဖာင္း မႈတ္ေနရသလိုပင္။ ညင္ညင္သာသာ မႈတ္ေနရင္းက ဘယ္ေနရာက ေပါက္ၿပီး ေလေတြ ထြက္ေနသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္မႈတ္တဲ့ ပူေဖာင္း မႀကီးလာရသလဲ ဆိုတာလည္း မႈတ္ေနရင္းက အေျဖရွာတတ္ရသည္။ ေလမႈတ္ေနတာ ဘယ္အခ်ိန္ ရပ္သင့္သလဲ ဆိုတာလည္း သိရမည္။ မသိဘဲ ဆက္မႈတ္ေနရင္ ပူေဖာင္းေပါက္ၿပီး အရာမထင္ ျဖစ္တတ္တာမ်ိဳးပါ ျဖစ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ မိဘ ဆရာမ်ား၏ အခ႑က အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္ဆုိတာက မိဘမ်ားနားလည္ၾကပါေစ။

ငယ္ငယ္တုန္းက စာအရမ္းေတာ္ၿပီး ႀကီးလာေတာ့ ဘာမွ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ မျဖစ္လာတာေတြလည္း ျမင္ဖူးသည္။ တခ်ိဳ႕ဆို ငယ္တုန္းကေတာ္ၿပီး ႀကီးမွ မိုက္တြင္း နက္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိသည္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေျပာစမွတ္ျပဳရေအာင္ မေတာ္ေပမယ့္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ေပါက္ေျမာက္ေနတာေတြလည္း ရွိသည္။ ငယ္တုန္းက ညံ့သေယာင္ႏွင့္ ႀကီးမွ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ေနသူေတြလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဒါေတြက မိဘေတြ၏ ထိန္းသိမ္းပံ့ပိုးေပးမႈႏွင့္ ကေလး၏ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားေတြေၾကာင့္ ေရရွည္ရလဒ္မွာ ကြာျခားသြားၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ကေလးထိန္းဌာနကေတာ့ ကေလးေတြ၏ အေျခေနေတြ အၿမဲတမ္း မွတ္တမ္းလုပ္ပါသည္။ ကေလးေတြကုိ သူတုိ႔ဝါသနာပါရာ အလုပ္ေတြကုိ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စာဖတ္၊ ကင္မရာကုိင္တာ၊ ေလ့လာေရး၊ မီးသတ္၊ ရထားစီး၊ ဘတ္စကားစီး၊ ေတာင္တက္္တာ စသည္တို႔ကုိ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ေက်ာင္းအလုပ္သင္မ်ားက ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။ အဲဒီကေနၿပီး ကေလး၏ ရွိရင္းစြဲအေျခအေနကို လက္ခံလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ ကေလးကို တအားအျပစ္တင္တာမ်ိဳး မလုပ္ျဖစ္ေတာ့။ အက်ဳိးကုိခ်ည္း ၾကည့္၍ စိတ္ပ်က္ ေဒါသထြက္ေနတာမ်ဳိး မလုပ္ဘဲ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလုိ အက်ဳိးရလဒ္ ျဖစ္လာသလဲ ဆုိတာကုိ အေျဖရွာႏုိင္ပါသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေရႊဝါေရာင္ အရွင္ ထာဝရ (ေနာ္ေဝ)

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၁) ဖတ္ရႈရန္
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၂) ဖတ္ရႈရန္

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း (၃) ဖတ္႐ႈရန္

 

နော်ဝေနိုင်ငံ နေ့ကလေးထိန်းဌာနများ၏ ငွေကြေးခန့်ခွဲမှု

နော်ဝေနိုင်ငံ အစိုရခေါင်းဆောင်များက ဆုံးဖြတ်ထားသည်မှာ နေ့ကလေးထိန်းဌာနတွင် ကလေး တစ်ယောက် ထားရမည်ဆိုပါက မည်သည့်မိဘမျှ လစဉ် ခရိုနာ ၂၃၃၀ ထက် ပိုမို မကုန်ကျစေရ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုသည်မှာ အစိုးရပိုင်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်စေ နေ့ကလေးထိန်း ဌာနတိုင်းနှင့် အကျုံးဝင်သည်။ အစားအသောက်၊ ခရီးထွက်ခြင်းနှင့် အခြားကိစ္စများအတွက် အပို ကုန်ကျဖွယ်ရာ များလည်း ရှိနိုင်သေးသည်။
မည်သို့ဆိုစေ နေ့ကလေးထိန်းဌာနတွင် ကလေးတစ်ယောက် ထားရသည့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ မြို့နယ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူပေ။ အချို့မြို့နယ်များတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအဖို့ လျှော့ဈေးရရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော်လည်း အချို့တွင် ဝင်ငွေကို မငဲ့ဘဲ တန်းတူပေးရသည်။ အချို့မြို့နယ်များက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တစ်ခုတည်းတွင် ကလေးတစ်ယောက်ထက် ပိုပြီးထားရလျှင် လျှော့ဈေး ပေးသော်လည်း အခြားမြို့နယ်များက မပေးပါ။

မြန်မာပြည်က မိဘတွေအများစုက ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေကို ကိုယ့်ထက် ပိုတော်စေ၊ ပိုတိုးတက်စေချင်ကြသည်။ သို့သော် ကိုယ့်သားသမီး ရေရှည်တိုးတက်သွားအောင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ မည်သို့ ပံ့ပိုးမှုမျိုးပေးရမလဲ ဆိုသည်ကို သိနားလည်သူတွေ နည်းကြသည်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပံ့ပိုးပေးမှုမျိုး့ ဆိုရာတွင် စိတ်အား၊ ကိုယ်အား တတ်အားသရွေ့ထက်ကို ပံ့ပိုးပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေကြေးတတ်နိုင်သည့် မိဘတွေက ငွေကြေးနှင့် အကောင်းစားဆိုတာတွေ ဝန်းရံလို့ ကလေးကို ပံ့ပိုးပေးရင် ကလေးဟာ အကောင်းဆုံးလေး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြသည်။ ငွေကြေးများစွာ မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကျတော့ ကလေးကို လူတန်းစေ့ထားနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ ပိုမို တိုးတက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဝင်ငွေတွေရအောင် စုဆောင်းရှာဖွေကြိုးပမ်းရင်းနဲ့ ကလေးကို အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြရပါသည်။

အကောင်းဆုံးပေးတိုင်း အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်မလာတတ်တာတွေတာလည်း ရှိပါသည်။ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ပါ။ မိမိလုပ်သည့် လုပ်ရပ်တိုင်းကို Review ပြန်လုပ်ပါမှ အမှားကြီး မမှားခင် အမှားခြေလှမ်းတွေ ရပ်နိုင်မည်။ ပိုမိုမှန်ကန်သည့် နည်းလမ်းတွေ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီ့ထက် ပိုကောင်းလာနိုင်သည့် နည်းလမ်းတွေနှင့် တိုးတက်လာနိုင်တာပါ။ ထို့ကြောင့် ဘယ်အရာမဆို Review ပြန်လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါမှ မိမိအခြေအနေကို အချိန်မလွန်မီ ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ကလေး၏ ပညာရေးဆိုလျှင်လည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုချည်း ရှေ့တန်းတင်ပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကလေးကို တိုက်တွန်း လုပ်ခိုင်းတာမျိုးကို ရှောင်ပြီး ကလေး၏ ရှိရင်းစွဲ အခြေအနေကို ပထမဆုံး လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဤအခြေအနေကနေ ကလေးကို ဒီ့ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လို လုပ်ကိုင်ပေးလို့ ရနိုင်မည်လဲဆိုတာ တတ်သိနားလည်ပြီး တကယ်စေတနာပါပါ အကြံပေးနိုင်သည့် ဆရာသမားတွေ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ၊ မိမိကလေးကဲ့သို့ အခြေအနေကနေ တိုးတက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးခဲ့သူတွေ၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူနာခံပြီး အလုပ်သင့်ဆုံးတွေ ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင် ပံ့ပိုးပေးပါမှ မိမိကလေးဟာ တရိပ်ရိပ်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ကျောင်းအပိုချိန် ပြဋ္ဌာန်းချက်ဆိုတာ ရှိသည်။

မြို့နယ်တိုင်းတွင် ၁ တန်းမှ ၄ တန်းအထိ ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းအပိုချိန် သင်ကြားရေးကို ရယူခွင့် ပြုထားသည်။
ကျောင်း အပိုချိန် ပြဋ္ဌာန်ချက်သည် ပုံမှန်ကျောင်းချိန် မတိုင်းမီနှင့် ကျော်လွန်ပြီးချိန်တို့တွင် – ဥပမာ မိဘများက အလုပ်လုပ်နေရသဖြင့် – ကလေးများကို ထိန်းကျောင်းပေးရန် အကူအညီလိုမည့် မိသားစုများအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျောင်းအပိုချိန် ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် သင်ကြားရေး အစီအမံတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း များသောအားဖြင့် ကလေးများအနေနှင့် အိမ်စာလုပ်ရန် အကူအညီ ရလေ့ရှိသည်။
ကျောင်းအပိုချိန် တက်ရန်မှာ အခမဲ့ မဟုတ်ပေ။ မိဘများက လစဉ် ကိုယ့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ပေးရပြီး ကျန်သော အမှန်တကယ် ကုန်ကျစရိတ်ကို အစိုးရက ပေးချေသည်။ ကိုယ့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ တမြို့နယ်နှင့်တစ်မြို့နယ် မတူပေ။ အချို့မြို့နယ်များတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအတွက် ဈေးနူန်း လျှော့ပေးတတ်သော်လည်း တစ်ချို့က ဝင်ငွေပေါ် မမှုတည်ဘဲ ဈေးနှုန်းတပြေးညီ သတ်မျတ်ထားသည်။ အချို့မြို့နယ်များက ကျောင်းအပိုချိန် တနေရာတည်းတွင် ကလေးအများအပြား ထားရသူများအတွက် ဈေးနှုန်း လျှော့ပေးတတ်သော်လည်း အချို့မြို့နယ်များက မလျှော့ပေးပါ။

ကျောင်းစည်းကမ်း

ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ကျောင်းသားများအပေါ် မည်သည့် ကြမ်းတမ်းမှုမျိုးမှ ကျင့်သုံးခွင့်မရှိပေ။ ကျောင်းစည်းကမ်းသည် ကလေး၏ လူ့တန်ဖိုးကို အလေးထားသော ပုံစံမျိုးဖြစ်စေရမည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများက ကျောင်းသားကို လေးစားရပြီး ကျောင်းသားများကလည်း ဆရာ၊ ဆရာမများကို လေးစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တော့ အတော့ကို ကွာခြားပါသည်။ မြန်မာပြည်က ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ရိုက်ဆုံးမပိုင်ခွင့်ရှိပြီး နော်ဝေနိုင်ငံမှာ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းက စပြီး ကလေးတွေကို ရိုက်ခွင့်မရှိသော ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်က မိဘများအနေနှင့် ကလေး၏ ရှိရင်းစွဲအခြေအနေအား မိဘတွေကို လက်ခံဖို့ ပြောတာက အရေးအကြီးဆုံး အချက်မို့ အကြံပြုပါရစေ။ သူများကလေး တော်တိုင်း မိမိကလေး မတော်ရကောင်းလား (ညံ့ရကောင်းလား) သူများကလေးနှင့် ခိုင်းနှိုင်းလို့ မိမိကလေးကိုချည်း ပြစ်တင်ပြောဆို ငြူစူရိုက်နှက်ကြတာမျိုး မိဘအများစုက လုပ်တတ်ကြသည်။ ဒါကို တော်စေ၊ တတ်စေချင်လွန်းသည့် စေတနာဟုလည်း ယူဆကြသည်။

ဒီလိုနာနာပြောမှ ကလေးဟာ နာနာကြိုးစားမယ်လို့ မှတ်ယူကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ကိုယ့်ကလေးကို ဒီလိုပြောဆိုကြသူတွေ ခပ်များများဆိုတော့ ဒါဟာ ရှောင်သင့်တဲ့အချက်လို့ မမှတ်ယူကြတော့။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလိုအပြောခံခဲ့ရရင် ကိုယ့်သားသမီးကိုလည်း ဒီလိုပြန်ပြောဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပြီ။ ဒါကိုအမှားဟု မမြင်တော့။

သူများကလေးဆိုတာ ကိုယ့်ကလေး မဟုတ်။ ပိုနားလည်အောင် ပြောရမယ်ဆိုလျှင် တခြားမိနှင့်ဖက ပေါက်ဖွားလာသော ကလေးသည် တခြားမိဘရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇသွေးတွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်လို့ ဒီမိဘတွေ၏ ဉာဏ်ကောင်းတာ ၊ ဉာဏ်ရည်ညံ့ဖျင်းတာတွေ ပါနေပြီး မိမိကလေးကတော့ မိမိတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး၏ မျိုးရိုးဗီဇအရ ဉာဏ်ကောင်းတာ၊ ဉာဏ်ရည် ညံ့ဖျင်းတာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီလိုတွေ ကွာခြားနေတာမျိုးအပြင် ကလေးတွေကို မိဘတွေက ဘယ်လိုကလေးအဖြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားပေးမှုတွေ ရှိနေတာဆိုတာကလည်း ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေ၊ ကျန်းမာရေး၊ စိတ်စွမ်းအား ရလဒ်တွေမှာ ကွားခြားသွားပါသည်။ အဲဒါကြောင့် ကလေးမိဘများ အားလုံးက ပုံစံစနစ် မသွင်းကြဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံမှာတော့ မိဘတွေက သူတို့ကလေးကို ပုံစံစနစ်ထဲမှာ နစ်မနေဖို့ ကြိုးစားကြပါသည်။ ကလေးတွေကလည်း သူထက်ငါ သူတို့ သိချင်တာကို အပြန်အလှန် မေးမြန်ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက မိဘများစုကတော့ ကလေးတွေ မေးခွန်းများများ မေးတာကြိုက်ကြပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ မိဘများ အနေနှင့် မိမိတို့ ကလေးတွေ တကယ် တိုးတက်စေခြင်းလျှင် ကလေးတွေပြောသည့် စကားကို နားထောင်ပေးကြပါ။ သို့မှသာ ကိုယ်စိုက်သည့် အပင်ကအသီးကိုပဲ ကိုယ်က ရိတ်သိမ်းရတာပါ။

အသီး မသီးရကောင်းလား မဖြစ်သင့်။ ဒါကိုနားလည်ထားဖို့ လိုပါသည်။ လူလူချင်း သူလုပ်နိုင်ရင် ကိုယ်လည်း လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ ဆိုသော်လည်း ကလေးဟာ ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်တာလဲ၊ ဘယ်လို ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိနေလို့လဲ၊ ဘယ်လို အားနည်းချက်တွေ ရှိနေလို့လဲ ဆိုတာကို မိဘများက အရင်ဆုံး သိအောင်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံ ကလေးထိန်းဌာနတွေကတော့ ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတယ်ဆိုတာ ပူဖောင်း မှုတ်နေရသလိုပင်။ ညင်ညင်သာသာ မှုတ်နေရင်းက ဘယ်နေရာက ပေါက်ပြီး လေတွေ ထွက်နေသလဲ၊ ဘာကြောင့် ကိုယ်မှုတ်တဲ့ ပူဖောင်း မကြီးလာရသလဲ ဆိုတာလည်း မှုတ်နေရင်းက အဖြေရှာတတ်ရသည်။ လေမှုတ်နေတာ ဘယ်အချိန် ရပ်သင့်သလဲ ဆိုတာလည်း သိရမည်။ မသိဘဲ ဆက်မှုတ်နေရင် ပူဖောင်းပေါက်ပြီး အရာမထင် ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် မိဘ ဆရာများ၏ အခဏ္ဍက အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်ဆိုတာက မိဘများနားလည်ကြပါစေ။

ငယ်ငယ်တုန်းက စာအရမ်းတော်ပြီး ကြီးလာတော့ ဘာမှ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် မဖြစ်လာတာတွေလည်း မြင်ဖူးသည်။ တချို့ဆို ငယ်တုန်းကတော်ပြီး ကြီးမှ မိုက်တွင်း နက်သွားတာမျိုးတွေလည်း ရှိသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ပြောစမှတ်ပြုရအောင် မတော်ပေမယ့် သူ့နေရာနဲ့သူ ပေါက်မြောက်နေတာတွေလည်း ရှိသည်။ ငယ်တုန်းက ညံ့သယောင်နှင့် ကြီးမှ ထွန်းပေါက်အောင်မြင်နေသူတွေလည်း တွေ့ရသည်။ ဒါတွေက မိဘတွေ၏ ထိန်းသိမ်းပံ့ပိုးပေးမှုနှင့် ကလေး၏ စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေကြောင့် ရေရှည်ရလဒ်မှာ ကွာခြားသွားကြတာ ဖြစ်ပါသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံက ကလေးထိန်းဌာနကတော့ ကလေးတွေ၏ အခြေနေတွေ အမြဲတမ်း မှတ်တမ်းလုပ်ပါသည်။ ကလေးတွေကို သူတို့ဝါသနာပါရာ အလုပ်တွေကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် စာဖတ်၊ ကင်မရာကိုင်တာ၊ လေ့လာရေး၊ မီးသတ်၊ ရထားစီး၊ ဘတ်စကားစီး၊ တောင်တက်တာ စသည်တို့ကို ကလေးများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမ၊ ကျောင်းအလုပ်သင်များက နေ့စဉ် ပြုလုပ်ကြရပါသည်။ အဲဒီကနေပြီး ကလေး၏ ရှိရင်းစွဲအခြေအနေကို လက်ခံလိုက်ပြီဆိုလျှင် ကလေးကို တအားအပြစ်တင်တာမျိုး မလုပ်ဖြစ်တော့။ အကျိုးကိုချည်း ကြည့်၍ စိတ်ပျက် ဒေါသထွက်နေတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် ဒီလို အကျိုးရလဒ် ဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာကို အဖြေရှာနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

ရွှေဝါရောင် အရှင် ထာဝရ (နော်ဝေ)

နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၁) ဖတ်ရှုရန်
နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၂) ဖတ်ရှုရန်

နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၃) ဖတ်ရှုရန်

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)