ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၇)

0
249

၇။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းကိစၥတြင္ ပူးတြဲတာဝန္ယူရေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေအာင္ စီမံေပးရန္။

ေက်ာင္းတြင္ ပညာဆည္းပူးျခင္းသည္ အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္း ပူေပါင္းကာ ကမာၻေလာကႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႏွင့္ အေျခခံမ်ား ေပးေစရမည္။

(၁) လူ႔တန္ဖိုးႏွင့္ သဘာဝေလာက၊ အေတြးအေခၚ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ပရဟိတစိတ္၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ တန္းတူတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ စည္းလံုညီညြတ္မႈ၊ အျခားဘာသာတရားႏွင့္ အယူဝါဒမ်ားက ဖြင့္ဆိုေသာ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ လူသားဝါဒ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့တို႔ကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေစရမည္။

(၂) အမ်ဳိးသားေရး အေမြအႏွစ္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေပၚ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ နားလည္မႈ႐ွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရမည္။

(၃) ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို သေဘာေပါက္ေစၿပီး သူတပါး၏ စြဲၿမဲယံုၾကည္မႈကို ေလးစားတတ္ေစရမည္။

(၄) ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ သိပၸံနည္းက် အေတြးအေခၚတို႔ကို အားေပးေစရမည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူတန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ တဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္တို႔မွာ ေနာ္ေဝ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေျခခံထားေသာ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုတန္ဖိုးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအေပၚလည္း ေရာငျပန္ဟပ္သည္။ ေက်ာင္း၌ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ စုေပါင္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူသားတိုင္း တန္းတူ တန္ဖိုးႀကီးမားေၾကာင္း သင္ျပရန္၊ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားဘဝကို ကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေစရန္၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက ပညာရေရးအတြက္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ တာဝန္ယူတတ္လာေစရန္ သင္ေပးရမည္။ ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသား အားလံုးအေပၚ တဦးခ်င္းအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည့္ အဆင့္အတန္းျဖင့္ သင္ယူခြင့္ေပးရန္ တာဝန္႐ွိသည္။

ေက်ာင္းပညာေရးသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစာတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္သူ မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား႐ွိသည္။

ေခတ္မီ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခုတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားမ်ား႐ွိၾကၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေနလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ေက်ာင္းပညာေရးက ကေလးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတ ရေစလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကေလးသည္ သင္ခန္းစာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ယူရလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာႏွင့္တကြ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝတို႔ကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူရလိမ့္မည္။

ေနာ္ေဝက ေက်ာင္းပညာေရးသည္ ကေလးမ်ားကို အေထြေထြ ဗဟုသုတေပး႐ံုမွ်မက တျခား တာဝန္မ်ားလည္း ႐ွိေပေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသင္ယူရန္မွာ – သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆက္လက္ စူးစမ္း႐ွာေဖြရန္ႏွင့္ နက္နက္နဲနဲ စိစစ္သံုးသပ္ရန္။ သတင္း၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ခ်က္တုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္။ ကိုယ့္သေဘာထားအတြက္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝက ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ လူတိုင္းအတြက္ မနက္စာလိုပဲ ေန႔လည္စာသည္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ American Academy of Pediatrics’ Healthy Children ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေန႔လည္ဘက္ ေက်ာင္းခိ်န္မွာ ကေလးေတြ စားတဲ့ ေန႔လည္စာေတြ၊ သေရစာေတြက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကေလးေတြ ေန႔လည္စာ ပံုမွန္မစားဘူး၊ အဟာရျပည့္ဝတဲ့ ေန႔လည္စာ မစားဘူးဆိုရင္ ဘာေတြ ဆိုးက်ိဳးရွိႏိုင္လဲ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ အားအင္ေလ်ာ့နည္းျခင္း။ ေန႔လည္ဘက္မွာ စားတဲ့ အစာအဟာရ မွာ ပါဝင္တဲ့ ကယ္လိုရီဟာ ေန႔လည္ခင္း စာသင္ခ်ိန္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို ထုတ္ေပးပါသည္။ ကေလးေတြအေနႏွင့္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္၊ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ေသာ ေန႔လည္စာ မစားဘူးဆိုရင္ေတာ့ အားအင္ယုတ္ေလ်ာ့ေနမွာ ျဖစ္ၿပီး သာမန္ထက္ပိုၿပီး အစာပိုစားမိတာမ်ိဳး ျဖစ္လာလို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ဆာေလာင္ေနၿပီး ေခါင္းကိုက္တာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသည္။ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ အဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ စားေပးဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

အဟာရျပည့္ဝတဲ့ ေန႔လည္စာ မစားတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ဟာ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။အဟာရျပည့္ဝတဲ့ ေနလည္စာ စားတဲ့ကေလးေတြထက္ ဦးေႏွာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုေလွ်ာ့ၿပီး ေက်ာင္းမွာ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္မႈ အားနည္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေန႔လည္စာမစားလွ်င္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏိုင္ၿပီး သင္ယူႏိုင္မႈ စြမ္းအင္ေလ်ာ့က်တာေၾကာင့္ ပညာေရးပိုင္းမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးေတြကို ေန႔လည္စာ ထည့္ေပးမယ္ဆိုရင္ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသား၊ အဆီနည္းသည့္ ႏို႔ထြက္ အစားအစာေတြကို ထည့္ေပးသင့္ပါသည္။

သို႔မွသာ ေက်ာင္းမွာ သင္တဲ့စာေတြကို အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ၿပီး တျခား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုလည္း တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ၾကြမႈမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္တဲ့ ေနလည္စာ မစားရတ့ဲ ကေလးေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ၾကြမႈမရွိဘဲ ေက်ာင္းစာတင္မက ေက်ာင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အားကစား၊ ပန္းခ်ီ စတဲ့ တျခား လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ မရွိတာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ဘူးေလးရဲ႕ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ေန႔လည္စာ စားၿပီးရင္ေသာက္ဖို႔ မိုင္လို ဘူးေလးတစ္ဘူးလည္း ထည့္ေပးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။ မိုင္လိုမွာ သာမန္မုေယာထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ပ႐ိုတိုေမာ့ (တ္) ဗီတာမင္ ၆ မ်ိဳးနဲ႔ သတၱဳဓာတ္ ၃ မ်ိဳး ပါဝင္တဲ့အျပင္က ေလးေတြအတြက္ အားအင္ျပည့္ဝေစတဲ့ အဟာရဓာတ္ မွ်တစြာပါ၀င္ပါသည္။ အ႐ိုးေတြကို သန္မာေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖံြ႕ၿဖိဳးေစပါတယ္။ ေခ်ာ့ကလက္ အရသာနဲ႔ မိုင္လိုဟာ ကေလးေတြေက်ာင္းမွာ အလြယ္တကူနဲ႔ ေသာက္သံုးလို႔ရသလို အဟာရျပည့္ဝၿပီး ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ကမာၻႀကီးမွာ ပညာေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ စိန္ေခၚသံမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ ျမန္လြန္းထန္လြန္းေသာ မ်က္ေမွာက္ ကမာၻႀကီးအတြင္း၌ ေခါင္းေဆာင္ရွားပါးမႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းေသာ ျခင္းရာတစ္ရပ္ဟု ဆုိရမည္။ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ျပႆနာအသစ္မ်ားလည္း ဘြားကနဲ ဘြားကနဲ ဒြန္တြဲ ေပၚထြန္းလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္၏အျဖစ္မွာ ‘မေဗဒါက တစ္ပင္တည္း’ ဆုိသည့္ အျဖစ္ထက္ ပုိမုိဆုိးဝါးဖြယ္ရွိသည္။ ပန္းပန္ဖုိ႔ေဝးစြ၊ အေထာင္အေသာင္းေသာ ျပႆနာ ဘဲအုပ္တုိ႔၏ အယက္အကန္ၾကားဝယ္ အပုိင္းပုိင္း ျပတ္ေတာက္ေၾကမြၿပီး လြင့္ေပ်ာက္မသြားဖုိ႔ပင္ အေတာ္ႀကီး ဘုရားတေနရမည့္ကိန္း။

သုိ႔ေသာ္ စိန္ေခၚေနေသာျပႆနာတုိ႔ကုိ အေကာင္းဖက္မွ ရႈျမင္ႏႈိင္ပါေသးသည္။ စိန္ေခၚမႈကုိ အခြင့္အလမ္းေကာင္း အျဖစ္ ခံယူၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အၾကပ္အတည္းက ေခါင္းေဆာင္ကုိ ေမြးဖြားေပးသည္ဆုိေသာ စကားသည္ ဤသုိ႔ေသာ အလွည့္အေျပာင္းကုိ ရည္ၫႊန္းျခင္း မဟုတ္ေလာ။ စိန္ေခၚမႈတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္ရင္ဆုိင္၍ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ဦးေဆာင္ရယူသူကုိပင္ ေခါင္းေဆာင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။

ပညာေရး စိန္ေခၚမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ သစ္ထြန္းလာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ရွိမည္အမွန္ပင္။ ပညာေရး စိန္ေခၚမႈတုိ႔ကား ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္၌သာ ရွိသည္မဟုတ္ေပ။ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ရွိေနသည္။

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ျပႆနာမ်ဳိးစုံႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေပြလီေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ကမာၻ႔အေနအထားကုိ ကမာၻ႔ပုံစံပ်က္အသစ္ (The New World Disorder) ဟုပင္ ေခၚေဝၚသူမ်ား ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ စိန္ေခၚသံ ေပါင္းစုံ ထြက္ေပၚေနျခင္းကုိ လူသားတုိင္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွသည္ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးအဆုံး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေသာေသာညံညံ ထြက္ေပၚေနေသာ စိန္ေခၚသံတုိ႔သည္ ေခါင္းေဆာင္သစ္တုိ႔ကုိ လက္ယပ္ ဖိတ္ေခၚေနျခင္းပင္တည္း။

ပညာရွင္ႏွင့္ အမွန္တရား

ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ စိန္ေခၚသံတုိ႔ မည္မွ်ညံေနေသာ္လည္း လူမ်ားစုသည္ကား ကုိယ္ႏွင့္ မဆုိင္သေယာင္ ဖာသိဖာသာ ေနၾကသည္။ ဤသည္ပင္ ‘ေခါင္းေဆာင္ရွား ကမၻာႀကီး’ အတြက္ အနာဂတ္မဲ့ဖုိ႔ အလားအလာ ျဖစ္ေနသည္။ လူမ်ားစုအေနႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ေရွာင္ရွားျခင္းသည္ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ လူတုိ႔ လႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ဟု ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာရွင္တုိ႔က ေထာက္ျပၾကသည္။ သူရသတၱိ ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြဲလြဲမွားမွား လူတစ္ခ်ဳိ႕၏ စကားတုိ႔ကုိ ယုံမွတ္ လက္ခံထားေသာ ေၾကာင့္သာဟု ဆုိသည္။ ယုံတမ္း ဒ႑ာရီတုိ႔ကား အမွန္တရားကုိ ဖုံးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ ကိရိယာတစ္မ်ဳိး ျဖစ္၏။

ရာဇဝင္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ တန္ခုိးသိဒၶိႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မဟာပါရမီရွင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အမွန္မူကား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ စြမ္းအားသည္ တန္ခုိးသိဒၶိမွ လာသည္မဟုတ္။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုအေပၚ ျပင္းထန္စြာ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမွ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိသည့္ ဆႏၵမွလည္းေကာင္း ေပၚထြက္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္က ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ တမန္ေတာ္ ပေရာဖက္မ်ားကဲ့သုိ႔ လာမည့္ အနာဂတ္ကုိ အတိအက် ေဟာေဖာ္ၫႊန္ျပႏိုင္သူဟု ဆုိသည္။ အမွန္မူကား ေခါင္းေဆာင္ထံတြင္ အနာဂတ္႐ုပ္ပုံ တစ္ခုရွိသည္ဆုိရာ၌ ယင္းအနာဂတ္႐ုပ္ပုံသည္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ စိတ္တန္ခုိးမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္။ ေနာက္လုိက္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚတုိ႔မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းသာျဖစ္သည္။

ပညာရွင္က ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ အံ့မခန္းစြန္႔စားမႈတုိ႔ျဖင့္ ေနာက္လုိက္တုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ကာ သူအလုိရွိရာသုိ႔ ေခၚသြားတတ္သူဟု ဆုိသည္။ အမွန္မူကား စြန္႔စားခန္းတုိ႔ျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း မဟုတ္။ ေနာက္လုိက္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေလးေလးစားစား တန္ဖုိးထားေသာေၾကာင့္ သူထံပါးသုိ႔ ေနာက္လုိက္မ်ား ဝန္းရံခ်ဥ္းကပ္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးက ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ထိပ္ဆုံးတြင္ တစ္ကုိယ္တည္း တည္ရွိသူဟု ဆုိသည္။ အမွန္မူကား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္သူျဖစ္သည္။ ပညာေရးက ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ သူတပါးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အမွန္မူကား ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးကုိ မထိမ္းခ်ဳပ္။ သူတစ္ပါးကုိ အစြမ္းထက္ထက္ အလုပ္လုပ္လာႏိုင္ေအာင္ အားေပးကူညီသူသာ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ ေခါင္းေဆာင္ကုိ လူ႔ေလာက၏ အထက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားၾကသည္။ ေကာင္းကင္ဆန္ေသာ အထြတ္အျမတ္ေနရာ၌ တစ္သီးတစ္သန္႔ ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ေနရာဌာနတစ္ခု မဟုတ္။ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။ ေခါင္းေဆာင္၏ အႏွစ္သာရကုိ ေနရာဌာနျဖင့္ ေဖာ္က်ဴး၍မရ၊ လက္ေတြ႔အလုပ္တုိ႔ျဖင့္သာ ေဖာ္က်ဴးရပါမည္။

ပညာရွင္တုိ႔၏ မဂၢင္ငါးပါး

ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ လူထဲကလူသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္းထင္းႀကီး ျမင္သိပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ ေမြးရာပါ တန္ခုိးရွင္မဟုတ္။ ဗီဇပါသိဒၶိရွင္ မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၌ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ‘ေခါင္းေဆာင္မႈ စိန္ေခၚသံ’ ဟူေသာ စာအုပ္ကုိ ေရးသားသူ ဂ်ိမ္းကုိဇက္ႏွင့္ ဘာရီေပါ့ဆနာတုိ႔က ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ထူးကဲေသာ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ျမစ္ဖ်ားခံရာတြင္ –

ေခါင္းေဆာင္ဟူသမွ်၌ မခၽြတ္မယြင္း ရွိေနေသာ က်င့္စဥ္ငါးပါးကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

၁။ တည္ဆဲျဖစ္စဥ္ကုိ စိန္ေခၚျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အေသရပ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္မဟုတ္။ လႈပ္ရွားရွင္သန္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္၏။ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုက သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ‘အခ်ိန္ကုိက္ ေနရာကုိက္ျဖစ္ျခင္း’၊ ‘အခြင့္ေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ျခင္း’ ဟု အေၾကာင္းျပတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မွ် ‘ကံၾကမၼာ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ’ ကုိ ငုတ္တုတ္ထုိင္ေစာင့္ၿပီး ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ လုပ္မေနၾက။

ပညာရွင္ထဲက ေခါင္းေဆာင္သည္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အစုအဖြဲ႔ကုိ ၾကည့္ၿပီး သာယာ ၾကည္ႏူးတတ္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ကား တည္ဆဲအေနအထားကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ေရးအတြက္ အစုအဖြဲ႔ကုိ လႈပ္ရမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ လက္ရွိ အေနအထားကုိ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္း မရွိတတ္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္သုိ႔ တက္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိဖုိ႔အတြက္ မသိကၽြမ္းေသာ နယ္ေျမစိမ္းမ်ားဆီသုိ႔ ေျခခ်လုိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိန္ေခၚသံကုိ နားစုိက္သည္။ စိန္ေခၚခ်က္ကုိ ရွာေဖြသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သူကုိယ္တုိင္က စိန္ေခၚသံ ေပးေလသည္။ အဲဒါကေတာ့ ပညာရွင္မ်ားမွာသာ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ကုိယ္က်င့္ သိကၡာတရားျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ပညာေရးဆုိသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ေနာက္လုိက္ေကာင္း မ်ားစြာကုိ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ပညာေရးျဖစ္ပါသည္။

အရွင္ထာဝရ (ေနာ္ေဝ)

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၇)


၇။ မိဘများအနေနှင့် ကျောင်းကိစ္စတွင် ပူးတွဲတာဝန်ယူရသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်အောင် စီမံပေးရန်။
ကျောင်းတွင် ပညာဆည်းပူးခြင်းသည် အိမ်နှင့်ကျောင်း ပူပေါင်းကာ ကမ္ဘာလောကနှင့် အနာဂတ်အတွက် တံခါးများကို ဖွင့်ပေးပြီး ကျောင်းသားများကို သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အသိအမြင်နှင့် အခြေခံများ ပေးစေရမည်။
(၁) လူ့တန်ဖိုးနှင့် သဘာဝလောက၊ အတွေးအခေါ် လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပရဟိတစိတ်၊ ခွင့်လွှတ်မှု၊ တန်းတူတန်ဖိုးထားမှုနှင့် စည်းလုံညီညွတ်မှု၊ အခြားဘာသာတရားနှင့် အယူဝါဒများက ဖွင့်ဆိုသော တန်ဖိုးများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၏ အခြေခံတန်ဖိုးများကို လေးစားတန်ဖိုးထားသည့် ခရစ်ယာန်နှင့် လူသားဝါဒ အမွေအနှစ်နှင့် ရိုးရာဓလေ့တို့ကို ပျိုးထောင်ပေးရန် ဖြစ်စေရမည်။


(၂) အမျိုးသားရေး အမွေအနှစ်နှင့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံတကာ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာများအပေါ် ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်နှင့် နားလည်မှုရှိစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်စေရမည်။
(၃) ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားခြားနားခြင်းကို သဘောပေါက်စေပြီး သူတပါး၏ စွဲမြဲယုံကြည်မှုကို လေးစားတတ်စေရမည်။
(၄) ဒီမိုကရေစီ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ အတွေးအခေါ်တို့ကို အားပေးစေရမည်။


ပညာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေမှ ညီမျှခြင်း၊ တန်းတူတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် တဦးချင်း၏ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တို့မှာ နော်ဝေ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အခြေခံထားသော တန်ဖိုးများဖြစ်ကြသည်။ ထိုတန်ဖိုးများသည် ကျောင်းအပေါ်လည်း ရောငပြန်ဟပ်သည်။ ကျောင်း၌ သင်ကြားပို့ချမှုနှင့် စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများက ကျောင်းသားများကို လူသားတိုင်း တန်းတူ တန်ဖိုးကြီးမားကြောင်း သင်ပြရန်၊ ကိုယ့်ကျောင်းသားဘဝကို ကိုယ်တိုင် ထိန်းကျောင်းနိုင်စေရန်၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပညာရရေးအတွက် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တာဝန်ယူတတ်လာစေရန် သင်ပေးရမည်။ ကျောင်းအနေနှင့် ကျောင်းသား အားလုံးအပေါ် တဦးချင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့် အဆင့်အတန်းဖြင့် သင်ယူခွင့်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
ကျောင်းပညာရေးသည် လူမှုရေးနှင့် ကျောင်းစာတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်သူ များကို မွေးထုတ်ပေးရန် ဦးတည်ချက်ထားရှိသည်။
ခေတ်မီ ဒီမိုကရေစီစနစ်တခုတွင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဗဟုသုတနှင့် လွတ်လပ်သော သဘောထားများရှိကြပြီး လုပ်ငန်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်နေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ ကျောင်းပညာရေးက ကလေးများကို အထွေထွေဗဟုသုတ ရစေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကလေးသည် သင်ခန်းစာ အမျိုးမျိုးကို သင်ယူရလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ဘာသာစကား၊ သင်္ချာနှင့်တကွ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝတို့ကိုလည်း လေ့လာသင်ယူရလိမ့်မည်။


နော်ဝေက ကျောင်းပညာရေးသည် ကလေးများကို အထွေထွေ ဗဟုသုတပေးရုံမျှမက တခြား တာဝန်များလည်း ရှိပေသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကလေးများသင်ယူရန်မှာ – သတင်းအချက်အလက်ကို ဆက်လက် စူးစမ်းရှာဖွေရန်နှင့် နက်နက်နဲနဲ စိစစ်သုံးသပ်ရန်။ သတင်း၏ အချက်အလက်နှင့် ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ချက်တို့အပေါ် အခြေခံပြီး ကိုယ်ပိုင်သဘောထားများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။ ကိုယ့်သဘောထားအတွက် အချေအတင် ဆွေးနွေးရန်တို့ ဖြစ်သည်။


နော်ဝေက ကျောင်းတွေမှာတော့ လူတိုင်းအတွက် မနက်စာလိုပဲ နေ့လည်စာသည်လည်း အလွန် အရေးကြီးသည်။ American Academy of Pediatrics’ Healthy Children ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ နေ့လည်ဘက် ကျောင်းချိန်မှာ ကလေးတွေ စားတဲ့ နေ့လည်စာတွေ၊ သရေစာတွေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အလွန် အရေးကြီးကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ကလေးတွေ နေ့လည်စာ ပုံမှန်မစားဘူး၊ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ နေ့လည်စာ မစားဘူးဆိုရင် ဘာတွေ ဆိုးကျိုးရှိနိုင်လဲ ကြည့်ရအောင်ပါ။ အများအားဖြင့်တော့ ကလေးငယ်တွေမှာ အားအင်လျော့နည်းခြင်း။ နေ့လည်ဘက်မှာ စားတဲ့ အစာအဟာရ မှာ ပါဝင်တဲ့ ကယ်လိုရီဟာ နေ့လည်ခင်း စာသင်ချိန်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ကလေးတွေအနေနှင့် ပရိုတင်းဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သော နေ့လည်စာ မစားဘူးဆိုရင်တော့ အားအင်ယုတ်လျော့နေမှာ ဖြစ်ပြီး သာမန်ထက်ပိုပြီး အစာပိုစားမိတာမျိုး ဖြစ်လာလို့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်တာမျိုး ဖြစ်စေပါသည်။ ဒါ့အပြင် ဆာလောင်နေပြီး ခေါင်းကိုက်တာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာမျိုး ဖြစ်စေပါသည်။ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ အဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝ စားပေးဖို့အရေးကြီးပါသည်။


အဟာရပြည့်ဝတဲ့ နေ့လည်စာ မစားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ဟာ ပညာရေး ဆိုင်ရာ နှောင့်နှေးမှု ရှိနိုင်ပါသည်။အဟာရပြည့်ဝတဲ့ နေလည်စာ စားတဲ့ကလေးတွေထက် ဦးနှောက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုလျှော့ပြီး ကျောင်းမှာ အာရုံစိုက်နိုင်မှု အားနည်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နေ့လည်စာမစားလျှင် ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ချို့တဲ့နိုင်ပြီး သင်ယူနိုင်မှု စွမ်းအင်လျော့ကျတာကြောင့် ပညာရေးပိုင်းမှာ နှောင့်နှေးမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို နေ့လည်စာ ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင် သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ အဆီနည်းသည့် နို့ထွက် အစားအစာတွေကို ထည့်ပေးသင့်ပါသည်။


သို့မှသာ ကျောင်းမှာ သင်တဲ့စာတွေကို အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး တခြား လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ နေလည်စာ မစားရတဲ့ ကလေးတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွမှုမရှိဘဲ ကျောင်းစာတင်မက ကျောင်းမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အားကစား၊ ပန်းချီ စတဲ့ တခြား လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။


အစားအသောက်ဘူးလေးရဲ့ တစ်ဖက်မှာတော့ နေ့လည်စာ စားပြီးရင်သောက်ဖို့ မိုင်လို ဘူးလေးတစ်ဘူးလည်း ထည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ မိုင်လိုမှာ သာမန်မုယောထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုတိုမော့ (တ်) ဗီတာမင် ၆ မျိုးနဲ့ သတ္တုဓာတ် ၃ မျိုး ပါဝင်တဲ့အပြင်က လေးတွေအတွက် အားအင်ပြည့်ဝစေတဲ့ အဟာရဓာတ် မျှတစွာပါဝင်ပါသည်။ အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ ချော့ကလက် အရသာနဲ့ မိုင်လိုဟာ ကလေးတွေကျောင်းမှာ အလွယ်တကူနဲ့ သောက်သုံးလို့ရသလို အဟာရပြည့်ဝပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ပညာရေးနှင့် ခေါင်းဆောင် စိန်ခေါ်သံများနဲ့ ပြောင်းလဲမှု အရှိန်အဟုန် မြန်လွန်းထန်လွန်းသော မျက်မှောက် ကမ္ဘာကြီးအတွင်း၌ ခေါင်းဆောင်ရှားပါးမှုသည် ဖြစ်နိုင်ကောင်းသော ခြင်းရာတစ်ရပ်ဟု ဆိုရမည်။ ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ ပြဿနာအသစ်များလည်း ဘွားကနဲ ဘွားကနဲ ဒွန်တွဲ ပေါ်ထွန်းလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်၏အဖြစ်မှာ ‘မဗေဒါက တစ်ပင်တည်း’ ဆိုသည့် အဖြစ်ထက် ပိုမိုဆိုးဝါးဖွယ်ရှိသည်။ ပန်းပန်ဖို့ဝေးစွ၊ အထောင်အသောင်းသော ပြဿနာ ဘဲအုပ်တို့၏ အယက်အကန်ကြားဝယ် အပိုင်းပိုင်း ပြတ်တောက်ကြေမွပြီး လွင့်ပျောက်မသွားဖို့ပင် အတော်ကြီး ဘုရားတနေရမည့်ကိန်း။


သို့သော် စိန်ခေါ်နေသောပြဿနာတို့ကို အကောင်းဖက်မှ ရှုမြင်နှိုင်ပါသေးသည်။ စိန်ခေါ်မှုကို အခွင့်အလမ်းကောင်း အဖြစ် ခံယူပြီး အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ အကြပ်အတည်းက ခေါင်းဆောင်ကို မွေးဖွားပေးသည်ဆိုသော စကားသည် ဤသို့သော အလှည့်အပြောင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်း မဟုတ်လော။ စိန်ခေါ်မှုတို့ကို ဦးဆောင်ရင်ဆိုင်၍ အောင်မြင်မှုကို ဦးဆောင်ရယူသူကိုပင် ခေါင်းဆောင်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်း မဟုတ်ပါလော။
ပညာရေး စိန်ခေါ်မှုတို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်များ ရှိနိုင်သကဲ့သို့ သစ်ထွန်းလာသော ခေါင်းဆောင်များလည်း ရှိမည်အမှန်ပင်။ ပညာရေး စိန်ခေါ်မှုတို့ကား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်၌သာ ရှိသည်မဟုတ်ပေ။ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ရှိနေသည်။


နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပြဿနာမျိုးစုံနှင့် ရှုပ်ထွေးပွေလီနေသောကြောင့် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အနေအထားကို ကမ္ဘာ့ပုံစံပျက်အသစ် (The New World Disorder) ဟုပင် ခေါ်ဝေါ်သူများ ရှိနေသည်။ သို့သော် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ စိန်ခေါ်သံ ပေါင်းစုံ ထွက်ပေါ်နေခြင်းကို လူသားတိုင်းအတွက် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများဟု မျှော်လင့်နိုင်သည်။


လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှသည် ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးအဆုံး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ သောသောညံညံ ထွက်ပေါ်နေသော စိန်ခေါ်သံတို့သည် ခေါင်းဆောင်သစ်တို့ကို လက်ယပ် ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းပင်တည်း။
ပညာရှင်နှင့် အမှန်တရား
ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် စိန်ခေါ်သံတို့ မည်မျှညံနေသော်လည်း လူများစုသည်ကား ကိုယ်နှင့် မဆိုင်သယောင် ဖာသိဖာသာ နေကြသည်။ ဤသည်ပင် ‘ခေါင်းဆောင်ရှား ကမ္ဘာကြီး’ အတွက် အနာဂတ်မဲ့ဖို့ အလားအလာ ဖြစ်နေသည်။ လူများစုအနေနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် တစ်ချို့သော လူတို့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဟု ခေါင်းဆောင်မှု ပညာရှင်တို့က ထောက်ပြကြသည်။ သူရသတ္တိ ကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်။ စွမ်းဆောင်ရည် ချို့တဲ့သောကြောင့် မဟုတ်။ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လွဲလွဲမှားမှား လူတစ်ချို့၏ စကားတို့ကို ယုံမှတ် လက်ခံထားသော ကြောင့်သာဟု ဆိုသည်။ ယုံတမ်း ဒဏ္ဍာရီတို့ကား အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်သည့် ကိရိယာတစ်မျိုး ဖြစ်၏။


ရာဇဝင်များက ခေါင်းဆောင်ဟူသည် တန်ခိုးသိဒ္ဓိနှင့် ပြည့်စုံသော မဟာပါရမီရှင်များ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမှန်မူကား ခေါင်းဆောင်တို့၏ စွမ်းအားသည် တန်ခိုးသိဒ္ဓိမှ လာသည်မဟုတ်။ ပညာရေး ရည်မှန်းချက် တစ်ခုအပေါ် ပြင်းထန်စွာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမှ လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်လိုသည့် ဆန္ဒမှလည်းကောင်း ပေါ်ထွက်လာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။


ပညာရှင်က ခေါင်းဆောင်ဟူသည် တမန်တော် ပရောဖက်များကဲ့သို့ လာမည့် အနာဂတ်ကို အတိအကျ ဟောဖော်ညွှန်ပြနိုင်သူဟု ဆိုသည်။ အမှန်မူကား ခေါင်းဆောင်ထံတွင် အနာဂတ်ရုပ်ပုံ တစ်ခုရှိသည်ဆိုရာ၌ ယင်းအနာဂတ်ရုပ်ပုံသည် ထူးခြားဆန်းကြယ်သည့် စိတ်တန်ခိုးမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်။ နောက်လိုက်တို့၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တို့မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်သည်။


ပညာရှင်က ခေါင်းဆောင်ဟူသည် အံ့မခန်းစွန့်စားမှုတို့ဖြင့် နောက်လိုက်တို့ကို ဆွဲဆောင်ကာ သူအလိုရှိရာသို့ ခေါ်သွားတတ်သူဟု ဆိုသည်။ အမှန်မူကား စွန့်စားခန်းတို့ဖြင့် ဆွဲဆောင်ခြင်း မဟုတ်။ နောက်လိုက်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များကို လေးလေးစားစား တန်ဖိုးထားသောကြောင့် သူထံပါးသို့ နောက်လိုက်များ ဝန်းရံချဉ်းကပ်လာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။


ပညာရေးက ခေါင်းဆောင်ဟူသည် ထိပ်ဆုံးတွင် တစ်ကိုယ်တည်း တည်ရှိသူဟု ဆိုသည်။ အမှန်မူကား ခေါင်းဆောင်တို့သည် နောက်လိုက်များနှင့် ဆွေမျိုးရင်းချာကဲ့သို့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်သူဖြစ်သည်။ ပညာရေးက ခေါင်းဆောင်ဟူသည် သူတပါးကို ထိန်းချုပ်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမှန်မူကား ခေါင်းဆောင်တို့သည် သူတစ်ပါးကို မထိမ်းချုပ်။

သူတစ်ပါးကို အစွမ်းထက်ထက် အလုပ်လုပ်လာနိုင်အောင် အားပေးကူညီသူသာ ဖြစ်သည်။ ပညာရေးသည် ခေါင်းဆောင်ကို လူ့လောက၏ အထက်သို့ ပို့ဆောင်ထားကြသည်။ ကောင်းကင်ဆန်သော အထွတ်အမြတ်နေရာ၌ တစ်သီးတစ်သန့် ထားကြသည်။ သို့သော် ခေါင်းဆောင်မှုသည် နေရာဌာနတစ်ခု မဟုတ်။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာ ဖြစ်၏။ ခေါင်းဆောင်၏ အနှစ်သာရကို နေရာဌာနဖြင့် ဖော်ကျူး၍မရ၊ လက်တွေ့အလုပ်တို့ဖြင့်သာ ဖော်ကျူးရပါမည်။
ပညာရှင်တို့၏ မဂ္ဂင်ငါးပါး


ခေါင်းဆောင်ဟူသည် လူထဲကလူသာဖြစ်ကြောင်း ထင်းထင်းကြီး မြင်သိပါမည်။ ခေါင်းဆောင်ဟူသည် မွေးရာပါ တန်ခိုးရှင်မဟုတ်။ ဗီဇပါသိဒ္ဓိရှင် မဟုတ်။ သို့သော် သူတို့၌ထူးခြားသော စွမ်းဆောင် အောင်မြင်ချက်များ ရှိသည်။ ‘ခေါင်းဆောင်မှု စိန်ခေါ်သံ’ ဟူသော စာအုပ်ကို ရေးသားသူ ဂျိမ်းကိုဇက်နှင့် ဘာရီပေါ့ဆနာတို့က ခေါင်းဆောင်တို့၏ ထူးကဲသော စွမ်းဆောင်အောင်မြင်ချက်များကို မြစ်ဖျားခံရာတွင် –
ခေါင်းဆောင်ဟူသမျှ၌ မချွတ်မယွင်း ရှိနေသော ကျင့်စဉ်ငါးပါးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။


၁။ တည်ဆဲဖြစ်စဉ်ကို စိန်ခေါ်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်မှုသည် အသေရပ်နေသော ဖြစ်စဉ်မဟုတ်။ လှုပ်ရှားရှင်သန်နေသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်၏။ ခေါင်းဆောင် အများစုက သူတို့၏ အောင်မြင်မှုသည် ‘အချိန်ကိုက် နေရာကိုက်ဖြစ်ခြင်း’၊ ‘အခွင့်ကောင်းနှင့် ကြုံကြိုက်ခြင်း’ ဟု အကြောင်းပြတတ်သည်။ သို့သော် မည်သည့် ခေါင်းဆောင်မျှ ‘ကံကြမ္မာ၏ မျက်နှာသာပေးမှု’ ကို ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်ပြီး မျှော်တလင့်လင့် လုပ်မနေကြ။
ပညာရှင်ထဲက ခေါင်းဆောင်သည် အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုရှိသော အစုအဖွဲ့ကို ကြည့်ပြီး သာယာ ကြည်နူးတတ်သူ ဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့ ခေါင်းဆောင်တို့သည်ကား တည်ဆဲအနေအထားကို ပြောင်းလဲပစ်ရေးအတွက် အစုအဖွဲ့ကို လှုပ်ရမ်းသူများ ဖြစ်နေကြသည်။


ခေါင်းဆောင်တို့သည် လက်ရှိ အနေအထားကို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်း မရှိတတ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆင့်သို့ တက်ရန် နည်းလမ်းသစ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက် မသိကျွမ်းသော နယ်မြေစိမ်းများဆီသို့ ခြေချလိုသူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိန်ခေါ်သံကို နားစိုက်သည်။ စိန်ခေါ်ချက်ကို ရှာဖွေသည်။ သို့မဟုတ် သူကိုယ်တိုင်က စိန်ခေါ်သံ ပေးလေသည်။ အဲဒါကတော့ ပညာရှင်များမှာသာ မြင်တွေ့ရသော ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာတရားဖြစ်ပါသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံက ပညာရေးဆိုသည်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနှင့် နောက်လိုက်ကောင်း များစွာကို မွေးထုတ်ပေးသော ပညာရေးဖြစ်ပါသည်။


အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ)
ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)