ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ပညာေရးႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္း (၆)

0
308

ေနာ္ေဝ အစုိးရပုိင္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံေရးအတြက္ ေခ်းေငြ၊ ရန္ပုံေငြဌာန အထက္တန္းတက္တာနဲ႔ အဲဒီဌာနဆီကုိ ေထာက္ပံေၾကး Stipend အျဖစ္ ေခ်းေငြ ပညာသင္စရိတ္ ေလွ်ာက္ထားလုိရပါသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေတြအတြက္ ဆုိရင္ေတာ့ မိဘမ်ားရဲ႕ တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြကုိၾကည့္ၿပီး ေထာက္ပံေၾကး ဘယ္ေလာက္ရႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ဌာနဆုိင္ရာက ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ မိသားစုနဲ႔ အတူတူေနျခင္း / မေနျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိျခင္း / မရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိပါက အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိျခင္း၊ ကေလးရွိျခင္း / မရွိျခင္း၊ ရွိပါက ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲ၊ ကေလးအသက္အရြယ္ ၿပီးေတာ့ single mother or single father  ျဖစ္ျခင္း / မျဖစ္ျခင္းအေပၚ မႈတည္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြ / ေထာက္ပ့ံေၾကးရပါသည္။

ဒီထက္ေကာင္းတာက Semester တစ္ခုၿပီးတုိင္း (စာေမးပြဲေအာင္တဲ့သူ) ေခ်းထားသည့္ေငြကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရာခုိင္ႏူန္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအရ ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလႊဲေပးပါသည္။ မွတ္ခ်က္ – ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္က အထက္ကုိ ကုိယ္ကုိယ္ကို အားကုိးရၿပီး ကုိယ္ဖာသာကုိယ္ ရပ္တည္းၾကရပါသည္။ မိမိလည္း ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ေရာက္ကတည္းက ကုိယ့္ေျခေထာက္အေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ရပါသည္။ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ လူတုိင္းဟာ ဥပေဒေအာက္မွာ အတူတူျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးဆုိတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကုိယ္လုပ္ရင္ ကုိယ္စားရမယ္၊ မလုပ္ရင္ မစားရဘူးဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းပဲ လူတုိင္းဟာ ကုိယ္ဖာသာကုိ ရပ္တည္ရပါသည္။

မိမိတုိ႔လုိ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံကုိ အသက္အရြယ္နည္းနည္းေလး ရလာမွ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြအတြက္ေတာ့ ျမန္မာဆုိ႐ုိးစကားလုိပါပဲ၊ ပညာလုိ အုိသည္မရွိတဲ့။ ေနာ္ေဝ အစုိးရက ပညာသင္ယူခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ လူေတြအတြက္လည္း အခြင့္အေရး အမ်ားႀကီးထားေပးပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံကုိ အသက္အရြယ္နည္းည္းေလး ရလာမွေရာက္လာတဲ့ ပညာသင္ခ်င္စိတ္ရွိတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း အခြင့္အေရး အမ်ားႀကီးထားေပးထားပါသည္။ လူႀကီးအတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ လုပ္ထားေပးသလုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိသည္။ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာေတာ့ ပညာသင္စရိတ္ လုံးဝေပးစရာလုိပါဘူး။ အစုိးရက အကုန္လုံး ေထာက္ပ့့ံေပးထားပါသည္။ ကုိယ္တုိင္ပုိက္ဆံေပးရတဲ့ ပညာသင္ေၾကးကေတာ့ စာေမးပြဲေျဖဆုိခ၊ စာအုပ္ဖုိးပါပဲ။ ဒါလည္းပဲ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္ေရာက္မွ ေပးရသည္။

ပညာေရးစနစ္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာ္ေဝမွာ ရွိတဲ့ကေလးေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိတဲ့ ကေလးေတြႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ လူတုိင္းဟာ အခြင့္တူညီမွ် ေက်ာင္းပညာသင္ယူမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒက ဖြင့္ဆုိသည္မွာ ကေလးတုိင္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ မႈမတည္ဘဲ အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳျပင္ေပးထားေသာ ပညာသင္ယူမႈကုိ သက္ဆုိင္ရာေဒသရွိ ေက်ာင္းတြင္ သင္ယူပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည့္ မႈသေဘာကုိ အခြင့္တူညီမွ် ေက်ာင္းပညာေရးဟု ေခၚဆုိၾကပါသည္။

အခြင့္တူညီမွ် ေက်ာင္းပညာေရး ဟူသည္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေက်ာင္းသားတုိင္း တစ္ခုတည္းေသာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အတုိင္းသာ သင္ယူၾကရမည္ဟု ဆုိလုိပါသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္း၏ ဘ႑ေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းမွငွားရမ္းၾကၿပီး ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံ စသည္တို႔ကို ရၾကသည္။

ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကို အစိုးရကေပးေခ်သည္။ အမ်ားဆံုး သံုးရသည့္ ကုန္က်စရိ္တ္မ်ားမွာ ဆရာမ်ားအတြက္ လစာ၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား လည္ပတ္စရိတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိသားစုက ေက်ာင္းလခေပးရသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ သူတို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွ်သာ ေပးသြင္းရခ်ိန္တြင္ ႂကြင္းက်န္ေသာ ေက်ာင္းစရိတ္အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးေခ်သည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံလုိ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ေသာက ပြားေနၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနာက္မွ လုိက္လုပ္ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိဆုိသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ေနာ္ေဝက ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၌ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေသးဆုံးမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာ္ေဝ အစုိးရက ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာက ကေလးထိန္းဌာနမ်ား အေနႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကုိ အစုိးရ ဂ႐ုစုိက္ေနသည္ ဆုိတာကုိ ျပသရာေရာက္ပါသည္။

ေနာ္ေဝ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈကေန လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝကုိ အေကာင္းဘက္သုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ဳိးေတြကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ေတာ့ မိမိတုိ႔လုိ ႏုိင္ငံျခားသား အတြက္ကေတာ့ ဘာသာစကား ေလ့လာျခင္း၊ ဒီမုိကေရးစီ စနစ္ကေနတဆင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ဘယ္လုိ ေအာင္ျမင္မႈဆီ အက်ဳိးရွိရွိ လွမ္းႏုိင္တယ္ဆိုတာကုိ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ဒီေခတ္လုိ အင္တာနက္ေခတ္ႀကီးထဲမွာ မိမိဘာသာ သင္ယူေလ့လာလုိသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္စရာ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါသည္။ Youtube ကေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚကေန ေလ့လာသင္ယူ လုိသူေတြအတြက္  အေကာင္းဆုံး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း ၊ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္ရဲ႕ စရိတ္စက အစြန္းထြက္ေလးေလာက္နဲ႕ Youtube မွာ ေလ့လာသင္ယူရင္း အလုပ္ရႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းအထိ ရရွိသြားႏုိင္တာမုိ႔ လူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ အခ်ိန္ေတြကုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္းပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ သင္ယူမႈပုိင္းဆုိင္ရာမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္တစ္ခုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္သည္။ လူငယ္မ်ားဟာ ပညာတတ္ အထက္တန္းလႊာနဲ႔ က်န္လူဦးေရး အရမ္း ကြာဟေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ ဒီလုိ သင္ယူေလ့လာခြင့္ရွိဖုိ႔ဆုိတာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈက အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာျပည္က မိဘတုိင္းဟာ ကုိယ့္သားသမီးကုိ အထူးစပါယ္ရွယ္လုိ႔ ခံစားၾကတာ ဓမၼတာပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ့္စိတ္ထင္ေနလုိ႔ပဲ ကုိယ့္သားသမီးဟာ အထူးစပါယ္ရွယ္ ျဖစ္ေနတာလား။ တကယ့္ကုိ အထူးစပါယ္ရွယ္ ျဖစ္ေနတာလား ဆုိတာကေတာ့ ဒီေန႔ ကမာၻႀကီးမွာ ဝါသနာရွင္နဲ႔ ပါရမီရွင္မ်ားဆုိတာကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးတဲ့ မိဘမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာျပည္က မိဘမ်ားက ကုိယ့္သားသမီးဟာ ထူးျခားတဲ့ ပါရမီရွင္ေလးလား။ ဘယ္မွာ ပါရမီပါလဲ၊ ဘယ္ဘက္မွာ ထူးခြ်န္ေနတာလဲ ဆုိတာ မွန္မွန္ကန္ကန္သိျမင္ၿပီး သူသန္ရာသန္ရာဘက္ေတြမွာ ထူးျခားသည္ထက္ ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္တဲ့ ကေလးျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပုိးေပးဖုိ႔က အေရးအႀကီးအဆုံး တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာ ဘာကုိျပလဲဆုိရင္ မိဘမ်ားဟာ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ဘာျဖစ္ေစခ်င္သလဲ ဆိုတာ ေမ့ထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

မိဘမ်ားက တကယ္လုိ႔မ်ား ကုိယ္ဆႏၵနဲ႔ ကေလးမ်ားထူးခြ်န္ရာ ထပ္တူမက်ခဲ့ရင္ သားသမီးအေပၚ မိဘမ်ားက မိမိတုိ႔၏ တစ္ယူသန္စိတ္ေတြ လႊမ္းမုိးဦးေဆာင္ေနေပမယ့္ သားသမီးျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ သားသမီးမ်ားကုိ သိၿပီး ေျမေတာင္ေျမွာက္ ပ့ံပုိးေပးဖုိ႔ဆိုတာ ေဝးေနမွာျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့ ကေလးမ်ားဟာ ကုိယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာ လုိက္လုပ္ရင္း သူတုိ႔ထူးခြ်န္ရာဘက္မွာ လုပ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ အခ်ိန္ကုန္သြားခဲ့ရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ျဖစ္ေနရာေတြဟာ တထပ္တည္းမက်မွန္း သိလုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အရမ္းကုိ ေနာက္က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက မိဘမ်ားကေတာ့ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ဘာျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ အစြဲႀကီး လုံးဝကုိ မထားၾကပါဘူး။ ကေလးျဖစ္ခ်င္တာကုိ လုပ္ကုိင္ရင္း လူေနမႈဘဝမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနထုိင္ႏုိင္တဲ့ အသိ၊ အတတ္ပညာေတြ သိတာတုိးတက္ရင္ကုိ ေက်နပ္ေနၾကျဖစ္ပါသည္။

ေနာ္ေဝက မိဘမ်ားက သူတုိ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အသိေတြ၊ မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တဲ့ အသိေတြ ကေလးေတြ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေခါင္းထဲကုိ စြဲေနေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖုိ႔ပဲ အားသန္ၾကပါသည္။ ထုိစိတ္ကေလးနဲ႔ ထပ္ၿပီး ေလ့လာတတ္ေျမာက္လာခဲ့တဲ့ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေတြနဲ႔ သူဝါသနာပါရာ၊ ထူးခြ်န္ရာ နယ္ပယ္မွာ ဘဝကုိ ႐ုိးရွင္းစြာ လုပ္ကုိင္ရင္း ကုိယ့္ဘဝျဖစ္တည္မႈကုိ ေက်နပ္ဖုိ႔၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလည္း ေက်ာင္းက်ဳိးျပဳ၊ အမ်ားအက်ဳိးကုိလည္း ေဆာင္ရြက္တတ္ႏုိင္ေအာင္ ဦးစားေပးသင္ျပၾကပါသည္။

၁။ ေနာ္ေဝက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ပူးေပါင္းလ်က္ျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထူးျခားစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ တစ္ေျပးညီ အခြင့္အလမ္းေပးၾကရန္။

၂။ ေနာ္ေဝက ကေလးမ်ား သင္ယူလုိစိတ္၊ ဇြဲႏွင့္ စူးစမ္းလုိစိတ္မ်ားကုိ လံႈ႕ေဆာ္အားေပးရန္။

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ေလ့လာဆည္ပူးပုံ နည္းနာႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေတာမႈကုိ လံႈ႕ေဆာ္အားေပးရန္။

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ပင္ကုိဗီဇာကုိ ပုိမုိထက္ျမက္ေစေရး၊ ကုိယ္က်င့္တရား၊ ေပါင္းသင္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အရည္အေသြး တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လုိက္နာ နားလည္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ဒီမိုကေရးစီလုိက္နာ က်င့္သုံးေရး တုိ႔ကုိ လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္။

၅။ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိယ္တုိင္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္ ပံ့ပုိေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အသိျဖင့္ တန္ဖုိးရွိရာကုိ ေရြးခ်ယ္တတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မည့္ အနာဂတ္ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစေရး ေဖးမကူညီရန္။

၆။ ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမာေရး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ပညာရရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျမွင့္တင္ေပးမည့္ ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္ လူမႈေရး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။

၇။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းကိစၥတြင္ ပူးတြဲတာဝန္ယူရေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေအာင္ စီမံေပးရန္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေရႊဝါေရာင္ အရွင္ ထာဝရ (ေနာ္ေဝ)

နော်ဝေနိုင်ငံ ပညာရေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း (၆)
နော်ဝေ အစိုးရပိုင် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံရေးအတွက် ချေးငွေ၊ ရန်ပုံငွေဌာန အထက်တန်းတက်တာနဲ့ အဲဒီဌာနဆီကို ထောက်ပံကြေး Stipend အဖြစ် ချေးငွေ ပညာသင်စရိတ် လျှောက်ထားလိုရပါသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်တွေအတွက် ဆိုရင်တော့ မိဘများရဲ့ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေကိုကြည့်ပြီး ထောက်ပံကြေး ဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဌာနဆိုင်ရာက ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကတော့ မိသားစုနဲ့ အတူတူနေခြင်း / မနေခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရှိခြင်း / မရှိခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရှိပါက အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိခြင်း၊ ကလေးရှိခြင်း / မရှိခြင်း၊ ရှိပါက ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၊ ကလေးအသက်အရွယ် ပြီးတော့ single mother or single father ဖြစ်ခြင်း / မဖြစ်ခြင်းအပေါ် မှုတည်ပြီးတော့ ချေးငွေ / ထောက်ပံ့ကြေးရပါသည်။
ဒီထက်ကောင်းတာက Semester တစ်ခုပြီးတိုင်း (စာမေးပွဲအောင်တဲ့သူ) ချေးထားသည့်ငွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရာခိုင်နူန်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအရ ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် ပြောင်းလွှဲပေးပါသည်။ မှတ်ချက် – နော်ဝေနိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်က အထက်ကို ကိုယ်ကိုယ်ကို အားကိုးရပြီး ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ရပ်တည်းကြရပါသည်။ မိမိလည်း နော်ဝေနိုင်ငံ ရောက်ကတည်းက ကိုယ့်ခြေထောက်အပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ရပါသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံ ဥပဒေအရ လူတိုင်းဟာ ဥပဒေအောက်မှာ အတူတူဖြစ်တာကြောင့် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်စားရမယ်၊ မလုပ်ရင် မစားရဘူးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ဖာသာကို ရပ်တည်ရပါသည်။
မိမိတို့လို နော်ဝေနိုင်ငံကို အသက်အရွယ်နည်းနည်းလေး ရလာမှ ရောက်လာတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ မြန်မာဆိုရိုးစကားလိုပါပဲ၊ ပညာလို အိုသည်မရှိတဲ့။ နော်ဝေ အစိုးရက ပညာသင်ယူချင်စိတ်ရှိတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း အခွင့်အရေး အများကြီးထားပေးပါသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံကို အသက်အရွယ်နည်းည်းလေး ရလာမှရောက်လာတဲ့ ပညာသင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း အခွင့်အရေး အများကြီးထားပေးထားပါသည်။ လူကြီးအတွက် အထက်တန်းကျောင်းတွေ လုပ်ထားပေးသလို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ကျောင်းတွေလည်း ရှိသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံမှာတော့ ပညာသင်စရိတ် လုံးဝပေးစရာလိုပါဘူး။ အစိုးရက အကုန်လုံး ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ ပညာသင်ကြေးကတော့ စာမေးပွဲဖြေဆိုခ၊ စာအုပ်ဖိုးပါပဲ။ ဒါလည်းပဲ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ပေးရသည်။
ပညာရေးစနစ်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နော်ဝေမှာ ရှိတဲ့ကလေးတွေဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ရှိတဲ့ ကလေးတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူတိုင်းဟာ အခွင့်တူညီမျှ ကျောင်းပညာသင်ယူမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေက ဖွင့်ဆိုသည်မှာ ကလေးတိုင်း အရည်အချင်းနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ အပေါ်တွင် မှုမတည်ဘဲ အဆင်ပြေအောင် ပြုပြင်ပေးထားသော ပညာသင်ယူမှုကို သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ကျောင်းတွင် သင်ယူပိုင်ခွင့် ရှိရမည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည့် မှုသဘောကို အခွင့်တူညီမျှ ကျောင်းပညာရေးဟု ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
အခွင့်တူညီမျှ ကျောင်းပညာရေး ဟူသည်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသားတိုင်း တစ်ခုတည်းသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အတိုင်းသာ သင်ယူကြရမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ အခြေခံပညာကျောင်း၏ ဘဏ္ဍရေး၊ ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများအတွက် အခြေခံပညာကျောင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များကို ကျောင်းမှငှားရမ်းကြပြီး ဗလာစာအုပ်၊ ခဲတံ စသည်တို့ကို ရကြသည်။
ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို အစိုးရကပေးချေသည်။ အများဆုံး သုံးရသည့် ကုန်ကျစရိ်တ်များမှာ ဆရာများအတွက် လစာ၊ အဆောက်အဦ ဆောက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းအဆောက်အဦများ လည်ပတ်စရိတ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများတွင် မိသားစုက ကျောင်းလခပေးရသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ သူတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်မျှသာ ပေးသွင်းရချိန်တွင် ကြွင်းကျန်သော ကျောင်းစရိတ်အားလုံးကို နိုင်ငံတော်က ပေးချေသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံလို့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင်လည်း ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်သောက ပွားနေကြရသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ချမှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ နောက်မှ လိုက်လုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိဆိုသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ နော်ဝေက ကလေးထိန်းကျောင်းများ၌ မတော်တဆမှုကြောင့် ကလေးငယ်များ သေးဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နော်ဝေ အစိုးရက ကျောင်း နှစ်ကျောင်းကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာက ကလေးထိန်းဌာနများ အနေနှင့် တာဝန်ခံမှုကို အစိုးရ ဂရုစိုက်နေသည် ဆိုတာကို ပြသရာရောက်ပါသည်။
နော်ဝေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေနှင့် လေ့လာသင်ယူမှုကနေ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို အကောင်းဘက်သို့ အကျိုးသက်ရောက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အချင်းမျိုးတွေကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တော့ မိမိတို့လို နိုင်ငံခြားသား အတွက်ကတော့ ဘာသာစကား လေ့လာခြင်း၊ ဒီမိုကရေးစီ စနစ်ကနေတဆင့် တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဘယ်လို အောင်မြင်မှုဆီ အကျိုးရှိရှိ လှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီခေတ်လို အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ မိမိဘာသာ သင်ယူလေ့လာလိုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာ အမြောက်အများ ရှိပါသည်။ Youtube ကတော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လေ့လာသင်ယူ လိုသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်း ၊ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်ရဲ့ စရိတ်စက အစွန်းထွက်လေးလောက်နဲ့ Youtube မှာ လေ့လာသင်ယူရင်း အလုပ်ရနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းအထိ ရရှိသွားနိုင်တာမို့ လူငယ်များ အနေနှင့် အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချဖို့ တိုက်တွန်းချင်းပါသည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ သင်ယူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာ ရောက်သည်။ လူငယ်များဟာ ပညာတတ် အထက်တန်းလွှာနဲ့ ကျန်လူဦးရေး အရမ်း ကွာဟနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံမျိုးမှာ ဒီလို သင်ယူလေ့လာခွင့်ရှိဖို့ဆိုတာ လူငယ်တွေရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုက အရေးကြီးပါသည်။
မြန်မာပြည်က မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို အထူးစပါယ်ရှယ်လို့ ခံစားကြတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ သို့သော် ကိုယ့်စိတ်ထင်နေလို့ပဲ ကိုယ့်သားသမီးဟာ အထူးစပါယ်ရှယ် ဖြစ်နေတာလား။ တကယ့်ကို အထူးစပါယ်ရှယ် ဖြစ်နေတာလား ဆိုတာကတော့ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဝါသနာရှင်နဲ့ ပါရမီရှင်များဆိုတာကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ မိဘများ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
မြန်မာပြည်က မိဘများက ကိုယ့်သားသမီးဟာ ထူးခြားတဲ့ ပါရမီရှင်လေးလား။ ဘယ်မှာ ပါရမီပါလဲ၊ ဘယ်ဘက်မှာ ထူးချွန်နေတာလဲ ဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီး သူသန်ရာသန်ရာဘက်တွေမှာ ထူးခြားသည်ထက် ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ ကလေးဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးဖို့က အရေးအကြီးအဆုံး တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ ဘာကိုပြလဲဆိုရင် မိဘများဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို ဘာဖြစ်စေချင်သလဲ ဆိုတာ မေ့ထားဖို့ ဖြစ်ပါသည်။
မိဘများက တကယ်လို့များ ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ ကလေးများထူးချွန်ရာ ထပ်တူမကျခဲ့ရင် သားသမီးအပေါ် မိဘများက မိမိတို့၏ တစ်ယူသန်စိတ်တွေ လွှမ်းမိုးဦးဆောင်နေပေမယ့် သားသမီးဖြစ်ချင်တာနဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သားသမီးများကို သိပြီး မြေတောင်မြှောက် ပံ့ပိုးပေးဖို့ဆိုတာ ဝေးနေမှာဖြစ်ပါသည်။ မိဘများကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ ကလေးများဟာ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာ လိုက်လုပ်ရင်း သူတို့ထူးချွန်ရာဘက်မှာ လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ အချိန်ကုန်သွားခဲ့ရင် တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေရာတွေဟာ တထပ်တည်းမကျမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်ဟာ အရမ်းကို နောက်ကျသွားမည် ဖြစ်သည်။
နော်ဝေနိုင်ငံက မိဘများကတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ အစွဲကြီး လုံးဝကို မထားကြပါဘူး။ ကလေးဖြစ်ချင်တာကို လုပ်ကိုင်ရင်း လူနေမှုဘဝမှာ ကောင်းမွန်သော လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်တဲ့ အသိ၊ အတတ်ပညာတွေ သိတာတိုးတက်ရင်ကို ကျေနပ်နေကြဖြစ်ပါသည်။
နော်ဝေက မိဘများက သူတို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အသိတွေ၊ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ အသိတွေ ကလေးတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခေါင်းထဲကို စွဲနေအောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ပဲ အားသန်ကြပါသည်။ ထိုစိတ်ကလေးနဲ့ ထပ်ပြီး လေ့လာတတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ သူဝါသနာပါရာ၊ ထူးချွန်ရာ နယ်ပယ်မှာ ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ လုပ်ကိုင်ရင်း ကိုယ့်ဘဝဖြစ်တည်မှုကို ကျေနပ်ဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကျောင်းကျိုးပြု၊ အများအကျိုးကိုလည်း ဆောင်ရွက်တတ်နိုင်အောင် ဦးစားပေးသင်ပြကြပါသည်။
၁။ နော်ဝေက ဆရာ၊ ဆရာမများက ကျောင်းသားအားလုံးကို တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ ပူးပေါင်းလျက်ဖြစ်စေ အရည်အချင်းနှင့် ထူးခြားစွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် တစ်ပြေးညီ အခွင့်အလမ်းပေးကြရန်။
၂။ နော်ဝေက ကလေးများ သင်ယူလိုစိတ်၊ ဇွဲနှင့် စူးစမ်းလိုစိတ်များကို လှုံ့ဆော်အားပေးရန်။
၃။ ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာဆည်ပူးပုံ နည်းနာနှင့် လေးလေးနက်နက် တွေးတောမှုကို လှုံ့ဆော်အားပေးရန်။
၄။ ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပင်ကိုဗီဇာကို ပိုမိုထက်မြက်စေရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေး တိုးတက်စေရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ လိုက်နာ နားလည်နိုင်စွမ်းနှင့် ဒီမိုကရေးစီလိုက်နာ ကျင့်သုံးရေး တို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးရန်။
၅။ ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်တတ်အောင် ပံ့ပိုပေးပြီး ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်အသိဖြင့် တန်ဖိုးရှိရာကို ရွေးချယ်တတ်ပြီး သင့်လျော်မည့် အနာဂတ်ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေရေး ဖေးမကူညီရန်။
၆။ ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး၊ ပျော်ရွှင်ရေးနှင့် ပညာရရှိရေးတို့ကို ဖော်ဆောင်မြှင့်တင်ပေးမည့် ရုပ်ပိုင်းနှင့် လူမှုရေး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် သင်ကြားရေးဝန်းကျင်များ ဖော်ထုတ်ပေးရန်။
၇။ မိဘများအနေနှင့် ကျောင်းကိစ္စတွင် ပူးတွဲတာဝန်ယူရသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်အောင် စီမံပေးရန်။
(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)
ရွှေဝါရောင် အရှင် ထာဝရ (နော်ဝေ)


(Data Credit to MOH & COVID-19 Myanmar Surveillance dataset By Ko Kyaw Myint Oo and Dr Nyein Chan Ko Ko) COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)