ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကေန သေဘာတူခ်က္ ၆ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာ

0
304

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို အဲဒီအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန အစည္းေဝးခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ အဲအစည္းအေဝး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

(၁) အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ JCB ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ အစိုးရဘက္မွ (၁၀) ဦး (ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး)၊တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ဘက္မွ (၁၀)ဦး ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျပီး JCB လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္လည္း ယင္းဖြဲ႕စည္းမႈအတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္၊

(၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ၏ အဆိုျပဳ တင္ျပခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၅)သန္းကိုခြင့္ျပဳရန္၊

(၃) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အား UN Platform ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီခြင့္ျပဳရန္၊ JMC အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၅)သန္းႏွင့္ JMC အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားရွာေဖြရာတြင္ Single Channel မထားဘဲေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၄) NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ CT Office အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄.၇)သန္း ခြင့္ျပဳရန္၊

(၅) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးက႑ အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ JCB မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ ကို ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးျပီး JCB အစည္းအေဝးသို႕ ျပန္လည္တင္ျပရန္၊

(၆) အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ NRPC မွ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြကိုအျမင့္ဆုံး ႏႈန္းထားက်ပ္သိန္း(၆၀၀)သတ္မွတ္ရန္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရာ၌ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ အသုံးစရိတ္ ရန္ပုံေငြေပၚမူတည္၍ အဆင့္အတန္းကြာဟမႈမရွိေစေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)