သက္တမ္းျပည့္သြားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ ၁၄ ခု ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုး

0
360

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီေတြထဲက ၁၄ ခု သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ တိုးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီ ၁၄ ခုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၀၆ နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့တာပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ မွာ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ထပ္တိုးခဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ေကာ္မတီ ၁၄ ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)