ေအာက္တိုုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထား ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ  ေလ ွ်ာက္ထားၾကဖိုု႔ ေကာ္မရွင္ဖိတ္ေခၚ

0
302

မၾကာခင္က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုုတဲ့ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေအာက္တိုုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထားၿပီး လာေရာက္ေလ ွ်ာက္ထားၾကဖိုု႔ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထပ္မံၿပီး သတင္း ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုုတဲ့ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဆင့္ကေနစတင္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တိုုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုုးေတြမွာ တင္ျပေလ ွ်ာက္ထားၾကရမွာပါ။
10846493_609539482505087_8646084815034355325_n
ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ “ပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ က်င့္၀တ္မ်ား” နဲ႔ “လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္” ေတြကိုု လိုုက္နာၾကရမွာပါ။
လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျပည္တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔အစည္း ၉  ခုုကိုု တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာေတြ ထုုတ္ေပးထားၿပီး ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၆၂၀၀ ေက်ာ္ကိုုလည္း တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ သက္ေသခံ ကတ္ျပားေတြကိုု ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)