တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္း (၅) ခုုကို မတရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္မႈမရွိေၾကာင္း အစိုုးရေၾကညာ

0
283

NCA လက္မွတ္ထိုုးမယ့္ လက္က်န္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္း (၅) ခုုကိုပါ မတရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္မႈမရွိေၾကာင္း အစိုုးရကေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲ အစိုုးရသတင္းထုုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ (၉ /၂၀၁၅) နဲ႔ ထုုတ္ျပန္ ေၾကညာလုုိက္တာပါ။

Photo : Shan Freedom News
Photo : Shan Freedom News

ဒီလိုု ထုုတ္ျပန္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးပစ္ခက္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးမွာ ပါ၀င္တဲ့ မူလကလည္း မတရားအသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္း (၅) ခုျဖစ္တဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး/ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ပအိုု၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) နဲ႔ ရခိုုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တိုု႔ကိုု တရားသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူေတြအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္မႈမရွိေၾကာင္း အစိုုးရေၾကညာလိုုက္တာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုုင္းေတြတုုန္းကလည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးမယ့္ ထိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက မတရားအသင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး Kayin National Union (KNU) ၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ တပ္ဦး All Burma Students Democratic Front (ABSDF)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုုင္း) Restoration Council of Shan State (RCSS)/ Shan State Army South (SSA-S) တိုု႔ကိုု ျပည္ေထာင္စုု သမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂/၂၀၁၅) နဲ႔ မတရားအသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါအျပင္ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ အၾကမ္းဖက္တိုုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ ေၾကညာထားတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ တပ္ဦး All Burma Students Democratic Front (ABSDF)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုုင္း) Restoration Council of Shan State (RCSS)/ Shan State Army South (SSA-S) တိုု႔ကိုု ျပည္ေထာင္စုု သမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃/၂၀၁၅) နဲ႔ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား အျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာပါ။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)