တပ္ေတာ္ သူနာျပဳနဲ႔ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသိုုလ္က သင္တန္းသူ/သား သစ္ေတြေခၚယူ

0
313

တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာတကၠသိုုလ္ကေန သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား သစ္တြကိုု ေခၚယူေၾကာင္း ႏိုုင္ငံပိုုင္ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။

ေလ ွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ တကၠသိုုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကိုု ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုုေဗဒနဲ႔ ဇီ၀ေဗဒဘာသာတြဲေတြနဲ႔ ေျဖဆိုုေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမယ္လိုု႔ အရည္အခ်င္းေတြ သတ္မွတ္ထားတာပါ။

ဓါတ္ပံု - ျမ၀တီသတင္းစဥ္
ဓါတ္ပံု – ျမ၀တီသတင္းစဥ္

ေလ ွ်ာက္ထားလိုုသူေတြအေနနဲ႔ ေလ ွ်ာက္လႊာေတြကိုု ေအာက္တုုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထားၿပီး နီးစပ္ရာ တိုုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြကိုု ျပန္လည္ေပးပိုု႔ ေလ ွ်ာက္ထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ ွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ သူနာျပဳသိပၺံဘြဲ႔၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္းမႈသိပၺံဘြဲ႔၊ ေဆးဆိုုင္ရာနည္းပညာဘြဲ႔ (ေဆးဘက္ ဆိုုင္ရာဓာတ္ခြဲနည္းပညာ)၊ ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာနည္းပညာဘြဲ႔ (ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ ခႏၶာသန္စြမ္းမႈ နည္းပညာ) နဲ႔ ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ နည္းပညာဘြဲ႔ (ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ပံုုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာ) စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအလိုုက္ ၄ ႏွစ္ သင္ၾကားၾကရမွာပါ။

သင္တန္း၀င္ခြင့္ရွိသူေတြဟာ တပ္မေတာ္ေဆး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႔မွာ သူနာျပဳနဲ႔ ေဆးဘက္ကၽြမ္းက်င္သူေတြ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိၾကမွာျဖစ္ၿပီး သင္ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအလိုုက္ မဟာသိပၺံဘြဲနဲ႔ ပါရဂုူဘြဲ႔ သင္တန္းေတြကိုု တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိၾကမယ္လိုု႔လည္း ဆိုုပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)