ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒေတြကို ေပးပိုု႔ၾကဖိုု႔ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ ႏိႈးေဆာ္

0
383

လႊတ္ေတာ္ လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒရွိရင္ ေအာက္တိုုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထားၿပီး ေပးပိုု႔ၾကဖိုု႔ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က ႏိႈးေဆာ္လိုုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ရံုုးက သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ၆/၂၀၁၅ နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုုင္ဖိုု႔ ထုုတ္ျပန္လိုုက္တဲ့အေၾကာင္း ဒီကေန႔ထုုတ္ ႏိုုင္ငံပိုုင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပလာတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္လိုုက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥေပဒရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ရံုုးကိုု ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တိုုင္းေဒသႀကီး ဒါမွမဟုုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကိုု ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လိုု႔လည္း ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က ဆိုုပါတယ္။

PHS

လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ လက္က်န္သက္တမ္းကာလအတြင္း ေခၚယူဖိုု႔ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြထဲမွာေတာ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုုရဲ႕ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုုးစြဲေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုုင္ေရးကိစၥ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ ကိစၥေတြအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ဥပေဒၾကမ္းေတြထဲက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကိစၥေတြအျပင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကိုု ေပးပိုု႔ထားတဲ့ နည္းဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ရန္ရွိက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိစၥေတြကိုု ေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုုေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္လုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္႐ံုုးအေနနဲ႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုုရဲ႕ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကိုု ေအာက္တိုုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုးထားေပးပိုု႔ရန္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႔နဲ႔ သက္ဆိုုင္ရာဌာန အဖြ႔ဲအစည္းေတြကိုု ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ထားတာပါ။

က်င္းပျပဳလုုပ္ေနဆဲ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုုမွန္အစည္းအေ၀းေတြကိုု ပါတီစံုုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ စည္းရံုုးကာလအား အေၾကာင္းျပဳၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ရပ္နားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေတြက ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုုက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒထဲမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၂) နဲ႔ ဇယား (၅) ပါ တိုုင္းေဒသႀကီး (သိုု႔) ျပည္နယ္ အစိုုးရေတြရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာ့က႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑၊ ပိုု႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုုပ္ေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑ေတြအတြက္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)