ယခုနွစ္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ ရာခုိင္နႈန္း ယခင္နွစ္မ်ားထက္ ေလ်ာ႔နည္း

0
415

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ၂၀၁၆ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္ရာ ယခင္နွစ္ကထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္း ၇.၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

6.7.17

ယခုနွစ္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၂၉.၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ျပီး ယခင္နွစ္က ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၃၇.၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံတ၀န္းလံုး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ေျခာက္သိန္းခြဲနီးပါးရွိျပီး နွစ္သိန္းနီးပါးေအာင္ျမင္ခဲ႔ကာ ေလးသိန္းခြဲနီးပါးက်႐ႈံးခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၇ ဒသမ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္မွာ၃၁ဒသမ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊၂၀၁၃ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၄ဒသမ၈၉ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၄ဒသမ၃၇ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၅ ဒသမ ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၄ ဒသမ ၉၂ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)