ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

0
368

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းကို သက္ဆိုင္ရာက ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္၊

 

02-june-2016-myanmar

အဲဒီေကာ္မရွင္မွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ဝင္း(ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး-စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး(ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး) ဦးခင္ေမာင္ရီ၊အၿမဲတန္းအတြင္းဝန္(သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန)၊ဦးတိုးေအာင္ျမင့္၊အၿမဲတန္းအတြင္းဝန္(စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္၊အၿမဲတန္းအတြင္းဝန္(စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊)ဦးေဌးခၽြန္(ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)ရင္းႏွီၤးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမွဴးဦးစီးဌာန)၊ဦးေက်ာ္(ညြန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေ်ရးဦးစီးဌာန၊)ဦးေအးလြင္(တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊)ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန)တို႔ျဖစ္ၾကၿပီးေကာ္မရွင္ရဲ႕တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဒၚျမသူဇာ(ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညြန္္ၾကားမႈဦးစီးဌာန)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)