ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ

0
389

၀၁။ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ (ဒုတိယနာယက၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ (ဥကၠ႒ )
၀၂။ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္_ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁)
၀၃။ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)_ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂)
၀၄။ ဦေစာလွထြန္း ေခ်ာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ ( အတြင္းေရးမွဴး )
၀၅။ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄) (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)
၀၆။ ဦးဘရွိန္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔၀င္)
၀၇။ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(အဖြဲ႔၀င္)
၀၈။ ဦးသိန္းထြန္းဦး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔၀င္)
၀၉။ ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၀။ ဦးေအာင္ျမသန္း ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔၀င္)
၁၁။ ဦးတင္ျမ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၇) (အဖြဲ႔၀င္)
၁၂။ ဦးစိုးျမင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆) (အဖြဲ႔၀င္)
၁၃။ ဦးတင္ယု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁) (အဖြဲ႔၀င္)
၁၅။ ဦးစိုင္းတင္ေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏႉနယ္အမွတ္ (၅) (အဖြဲ႔၀င္)
15. ဦးမိုးျမင့္ မဲဆႏႉနယ္အမွတ္ (၇) (အဖြဲ႔၀င္)
– တုိ႔က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။