အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ

0
342


အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ

(က) ဦးခင္ေမာင္(ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ဥကၠ႒)
(ခ) ဦးျမအုန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
(ဂ) ေဒါက္တာထြန္းလြင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
(ဃ) ဦးေက်ာ္ဒင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ကယားျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
(င) ဦးသန္းျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္)
(စ) ဦးမင္းဦး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္)
(ဆ) ဦးၾကည္ထြန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္)
(ဇ) ေဒါက္တာေဌးနိုင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္)
(ဈ) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စံဦး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (အတြင္းေရးမွဴး)