အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ

0
436


အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ

(က) ဦးခင္ေမာင္ရီ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (ဥကၠ႒)
(ခ) ဦးစိုင္းတင္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
(ဂ) ဦးဟာရွိန္းေဘြ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ခ်င္းျပည္နယ္
(ဃ) ဦးတင္ျမ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
(င) ဦးမိုးျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ တနသၤ࿿ာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(စ) ဦးဝင္းနိုင္ရွိန္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
(ဆ) ဦးျမင့္ထြန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
(ဇ) ဦးစိုးျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
(ဈ) ဦးဝင္းေမာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
(ည) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
(ဋ) ဦးေမာင္ေအးထြန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္
(ဌ) ဦးတင္ယု မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
(ဍ) ဗိုလ္မႉးခ်ုပ္ေက်ာ္ဦးလြင္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)
(ဎ) ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္စိုး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္)
(ဏ) ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး (အတြင္းေရးမႉး)