အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္

0
416

အမ်ိုးသား လွြတ္‌ေတာ္၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ ကို အမ်ိုးသား လွြတ္‌ေတာ္ရံုး၏ (၁.၈.၂ဝဝ၄) ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၅ /၂၀၁၄ ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ့စည္းတာဝန္‌ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္ –

(က) ဦးျမင့္သိန္း (ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ – ၿငိမ္း) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးေအာင္မင္း (ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး – ၿငိမ္း) ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလု­ပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေက်ာ္စိန္ (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ – ၿငိမ္း) ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ – ၿငိမ္း၊ သမိုင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးစန္းလြင္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး – ၿငိမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးသန္းေဆာင္ (စာရင္းကိုင္ခ်ဳပ္ – ၿငိမ္း၊ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးေအာင္ျမင့္ ( ညႊန္ၾကားေရးမွဴး – ၿငိမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးစိန္လွ (ျပည္ေထာင္စု‌ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး ဥပေဒအႀကံေပး – ၿငိမ္း) ႏိုႀတီပတ္ဘလစ္ႏွင ့္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးခင္ေမာင္လတ္ (ကထိက/အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန – ၿငိမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးေက်ာ္ဝင္း (စာေရးဆရာ) အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) ဦးေစာျမင့္ေမာင္ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ) အဖြဲ႔ဝင္
(ဌ) ေဒါက္တာခ်စ္စံ (ခ်စ္စံဝင္း) (စာေရးဆရာ) အဖြဲ႔ဝင္
(ဍ) ေဒၚျမသင္းေဝ (အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္ဆရာမ) အဖြဲ႔ဝင္
(ဎ) ဦးကိုကိုေမာင္ (ဗိုလ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) အဖြဲ႔ဝင္
(ဏ) ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ (ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး – ၿငိမ္း) အဖြဲ႔ဝင္
(တ) ေဒါက္တာနီလာသိန္း (ပါေမာကၡခ်ဳပ္ – ၿငိမ္း၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ထ) ဦးၾကည္ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး – ၿငိမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဒ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေအး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဓ) ဦးၾကည္ = အတြင္းေရးမႉး
(န) ဦးေမာင္ေမာင္ထူး (ဗိုလ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) အဖြဲ႔ဝင္

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)