အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ

0
418

၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –
(က) ေဒါက္တာခင္ေရႊ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးေဖေသာင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေကာ္ရိုင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ကယားျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးက်ားေမာင္(ခ)ဦးေမာင္က်ား (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးလွစိုး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးေအာင္သန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးဝင္းေမာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးေဌးဝင္း (ခ) ဇာယာဒ္ေရာ္မံ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးဝီလ္ဆင္မိုး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဗိုလ္မႉးျမင့္စိန္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အတြင္းေရးမွဴး

၂။    ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။   အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။   ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

https://www.mcntv.biz/wp-content/uploads/2020/08/Gads12-09.jpg (Data Credit to MOH & COVID-19 Myanmar Surveillance dataset By Ko Kyaw Myint Oo and Dr Nyein Chan Ko Ko) COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)