အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ

0
377

နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။  အမ်ိဳးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိဳးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တို့အရ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လွြတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ျကည္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ -(က)
ဦးညြန့္တင္     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးဥကၠ႒ဌ(ခ)
ဦးစံထြန္း     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္      အဖြဲ့ဝင္(ဂ)
ဦးေဂ်ေယာဝူ     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္      အဖြဲ့ဝင္(ဃ)
ဦးဇုန္လွယ္ထန္း     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ခ်င္းျပည္နယ္      အဖြဲ့ဝင္(င)
ဦးတင္ေမာင္ျမင့္     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၃)၊ တနသၤ࿿ာရီတိုင္းေဒသျကီး      အဖြဲ့ဝင္(စ)
ဦးလွသိန္း     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၃)၊ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး      အဖြဲ့ဝင္(ဆ)
ဦးေအး     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၇)၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး      အဖြဲ့ဝင္(ဇ)
ဒုတိယဗိုလ္မႉးျကီးစိုးလင္း     တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္      အဖြဲ့ဝင္(ဈ)
ဦးဝင္းေနာင္     မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္းေရးမႉး၂။    ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။၃။   အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။၄။   ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

 

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)