အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ

0
399

၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(ခ)၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃(ခ)နွင္‌့ ၄၇ တို့အရ ဖြဲ့စည္း ထားေသာ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္-

(က) ဦးသိန္းဝင္း (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၉)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးေဌးရယ္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ကယားျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးမင္းမ်ဳိးတင့္လြင္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးစတီဗင္သာဘိတ္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးခမ္ဆြင္းမုန္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးေအာင္ဝင္း (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၄)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးေမာင္သာခင္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးႏု (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးစိုင္းဝင္းေမာင္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) ေဒါက္တာစိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဌ) ဦးသိမ္းေဆြ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဍ) ဗိုလ္မႉးခ်ုပ္ေအာင္စန္းခ်စ္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဎ) ဗိုလ္မႉးေမာင္ေမာင္ႀကီး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဏ) ေဒၚရီရီျမင့္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၁)၊ မြန္ျပည္နယ္) အတြင္းေရးမွဴး

၂။ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)