အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ

0
359

၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(ဂ)၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃(ဂ)နွင္‌့ ၅၄ တို့အရ ဖြဲ့စည္းထားေသာ လွြတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္-

(က) ဦးျမညိမ္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးမန္းေအာင္တင္ျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေစာေမာ္ထြန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးဖိုးေဇာ္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးရဲျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးသက္ႏိုင္ဦး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးေအာင္ခ်ိုဦး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးတင္ဝင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးဥာဏ္လင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) ဦးညြန့္လွိုင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဌ) ဦးသက္လင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဍ)ဦးဝင္းသိန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဎ) ဗိုလ္မႉးခ်ုပ္သက္ထြန္းေအာင္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဏ) ေဒၚနန္းနီနီေအး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အတြင္းေရးမွဴး

၂။ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)