အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

0
415


၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –
(က) ဦးမန္းေအာင္တင္ျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ကရင္ျပည္နယ္) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးဂမ္ဆိုင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ကယားျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးေစာေအးၿမိဳင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးမနားႏိုင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးလွေအး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးႏိုင္ထြန္းအံု (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ မြန္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးခင္ေမာင္လတ္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းျမင့္ထြန္း (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးျမတ္ကို (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) အတြင္းေရးမွဴး
၂။ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။ ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)