အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားအက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီ

0
382

၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ေတာင္သူလယ္သမားနွင့္ အလုပ္သမားအက်ိုးစီးပြား ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –

(က) ဦးေဆြေအာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးကၽြန္ခဲန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေလး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးေသာ္ဇင္ဦး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးစိုးေအာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးစိုးဟန္လင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးစိုးဝင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဗိုလ္မွဴးဝင္းသိန္း (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အတြင္းေရးမႉး

၂။    ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။   အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။   ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)