အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ

0
382


၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(ဃ)၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃(ဃ)နွင္‌့ ၆၇ တို့အရ ဖြဲ့စည္း ထားေသာ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္-
(က) ဦးမွတ္ႀကီး (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၉)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ေဒၚေနာ္ေမးရီယန္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ကယားျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေစာၿငိမ္းသင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးနိန္းခင္းေပါင္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ေအာင္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၄)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးတင္ရွန္ (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၆)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေလး (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးေက်ာ္သူဦး (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၅)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးခင္ေမာင္ေဌး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာသန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) ဦးဥာဏ္လင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဌ) ေဒါက္တာေဌးဝင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဍ) ဗိုလ္မႉးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဎ) ဗိုလ္မႉးသိန္းဘိုဘိုေထြး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဏ) ဦးစံျပည့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) အတြင္းေရးမွဴး
၂။ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)