အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ

0
372

ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ့စည္းျခင္း

၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –

(က)
ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၇)၊ မြန္ျပည္နယ္

ဥကၠ႒ဌ

(ခ)
ဦးဆားရယ္ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ကယားျပည္နယ္ အဖြဲ့ဝင္

(ဂ)
ဦးေစာေအာင္ေက်ာ္နိုင္(ခ) ရွားဘူးေဖာ့ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ကရင္ျပည္နယ္ အဖြဲ့ဝင္

(ဃ)
ဦးေစာသန္းထြန္း မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ကရင္ျပည္နယ္ အဖြဲ့ဝင္

(င)
ဦးဟာရွိန္းေဘြ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အဖြဲ့ဝင္

(စ)
ဦးဝင္းတင့္ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး အဖြဲ့ဝင္

(ဆ)
ဦးေဇာ္နိုင္ဦး မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ မြန္ျပည္နယ္ အဖြဲ့ဝင္

(ဇ)
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဖြဲ့ဝင္

(ဈ)
ဗိုလ္မႉး ေအာင္ကိုမင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့ဝင္

(ည)
ဦးဇုန္လွယ္ထန္း မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ခ်င္းျပည္နယ္

အတြင္းေရးမႉး

၂။ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။ ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)