ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ

0
354

၁။   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဥကၠဌ) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးဝင္းျမင့္ (အတြင္းေရးမွဴး) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ေဒၚတင္တင္ရီ (အဖြဲ႔ဝင္) ကြ်န္းစုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးေမာင္ဦး (အဖြဲ႕၀င္) ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးမင္းေဆြ (အဖြဲ႕၀င္) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ေဒၚဒြဲဘူ (အဖြဲ႕ဝင္) အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ (အဖြဲ႕ဝင္) မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း (အဖြဲ႕ဝင္) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (အဖြဲ႕ဝင္) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း (အဖြဲ႕ဝင္) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးစိုးရယ္ (အဖြဲ႕ဝင္) ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ (အဖြဲ႕ဝင္) တာေမြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ေဒၚခင္ေစာေဝ (အဖြဲ႕ဝင္) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးစိုင္းဘိုးေအာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕အစိုးရ၊ တရားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးတို႔သည္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ျပဳမူ လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ထိန္းညိွကူညီျခင္းျပဳရမည္။ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိပါက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ ပါက၊ ေပၚေပါက္သည္ဟုယူဆပါက သက္ဆိုင္ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ကူညီ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညိႇေပးရမည္။

( ဂ )   တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ လာေရးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( င )   သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ ကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိွကူညီရမည္။

( စ )   သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကား စာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔   ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ။ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္းထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍-

(က) ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ   ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

( င )   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉး           ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး      ကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို      တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံးႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္           လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း တာဝန္ ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊   ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ   ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း တာဝန္အရခရီးသြားရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမႉး မွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံ ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)