ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

0
349

၁။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း ေ​ကာ​္​မ​တီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၁။ ဦးတီခြန္ျမတ္ (ဥကၠ႒) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးေစာလွထြန္း (အတြင္းေရးမွဴး) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ေဒၚနန္းဝါႏု (အဖြဲ႔ဝင္) ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးေသာင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးဘရွိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးစိုးစိုး (အဖြဲ႔ဝင္) ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးခင္ေမာင္ၫို (အဖြဲ႔ဝင္) ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးခင္ေမာင္ေ႐ႊ (အဖြဲ႔ဝင္) တမူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးစိုးရယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးစတီဖန္ (အဖြဲ႔ဝင္) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးသိန္းထြန္းဦး (အဖြဲ႔ဝင္) အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးေအာင္ျမသန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးခင္ဝင္း (အဖြဲ႕ဝင္) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၂။ ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္အခါ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုးတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ရမည္ –

(က)    ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ – မရွိ။

(ခ)   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ-မရွိ။

( ဂ )   ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုအေလးထားၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ဦးတည္ျခင္းရွိ-မရွိ။

(ဃ)    ႏိုင္ငံေတာ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို အႏၲရာယ္ျပဳ ထိပါးေစမည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္း ရွိ-မရွိ။

( င )   ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိ-မရွိ။

( စ )   အမ်ားျပည္သူ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပစၥည္းလုံၿခဳံေရးကို ထိခိုက္ျခင္းရွိ-မရွိ။

(ဆ)    တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည့္ အေရးအသား၊ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းရွိ-မရွိ။

(ဇ)   ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေရာေထြးျခင္းရွိ-မရွိ။

(ဈ)   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဒသအခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားပါ တာဝန္ အရေရးဆြဲေသာ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္လွ်င္ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္မ်ားပါ ျမန္မာႏိုင္ငံက သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျခင္း ရွိ-မရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္းရွိ-မရွိ။

(ည)    သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ မူပိုင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံစြာပါရွိျခင္း ရွိ-မရွိ။

( ဋ )   ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိ-မရွိ။

(ဌ)     ဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါရွိျခင္းရွိ- မရွိ။

၅။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာဝန္ေပးအပ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ နာယက ကဖြဲ႕စည္းေသာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၆။ ေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္သည့္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ရမည္။

၇။ ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရ၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး စဥ္းစားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရမည္။ သို႔ရာတြင္ –

(က)    ေကာ္မတီတြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္တင္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံသူမလို။

( ခ )   ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ) သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၈။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္း တင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳ ထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၉။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၁၀။     ေကာ္မတီသည္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ)   ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဃ) ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ အေရးအသား၊ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

၁၁။     အပိုဒ္ ၁၀ အရ ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ တင္ျပခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ရမည့္ျပင္ ထိုဥပေဒၾကမ္း၏ သေဘာတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ တင္ျပခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ရမည္။

၁၂။     ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္စားၿပီးျဖစ္ပါက –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ျပဳစု၍ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပရမည္။

(ခ)   အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ေကာ္မတီက သေဘာတူလွ်င္ ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ အစီရင္ခံစာ ကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံတင္ျပရမည္။

(ဂ) ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပႏိုင္သည္။

(ဃ)    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ သီးျခားၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိလွ်င္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေကာ္မတီသို႔ လႊဲအပ္သည့္ေန႔မွစ၍ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း (႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမပါ) ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပရမည္။

( င )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္၊ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( စ )   ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းရမည္။

၁၃။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပး ခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံးႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၄။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္း တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံး စိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၅။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က) ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ခ) ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)