ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ

0
351

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ‌ေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦး ျဖင့္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၁။ ဦးသူရိန္ေဇာ္ (ဥကၠ႒) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးေမာင္တိုး (အတြင္းေရးမွဴး) မင္းလွ (ပဲခူးတိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးဝင္းထိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး (အဖြဲ႔ဝင္) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးခြန္လိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးညီညီျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးေအာင္လင္းလွိဳင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္း (အဖြဲ႔ဝင္) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးမိုးေဇာ္ဟိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ကသာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးစိုးျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးမင္းေဆြ (အဖြဲ႔ဝင္) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၂။ ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္‌ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

၃။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခါ  ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး  လိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)     ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏  အသုံးစာရင္းႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏  အစီရင္ခံစာကို  စိစစ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေသာေငြကို သတ္မွတ္ထားသည့္ကိစၥ အတြက္ သာလၽွင္ သုံးစြဲျခင္း ရွိ မရွိ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း  ႏွင္‌့အညီ သုံးစြဲျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း  ထိေရာက္ မွန္ကန္ စြာ သုံးစြဲခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိတို႔ကို စိစစ္ ရမည္။

( ခ )   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားေသာေငြကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ သုံးစြဲခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး ႏိုင္သည္။

( ဂ )   ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသည္ –

(၁)     ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ကိစၥရပ္ တစ္ခုအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ သုံးေငြတစ္ရပ္ကို အျခားကိစၥရပ္အတြက္ ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္း၍ သုံးစြဲျခင္း၊

(၂)     ခြင့္ျပဳထားသည့္ သုံးေငြတစ္ရပ္အတြင္း ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း၍ သုံးစြဲရာ၌ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိျခင္း၊

(၃)     သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းသို႔လမ္းၫႊန္သင့္ေသာ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲပုံ နည္းလမ္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိျခင္း၊

(၄)     ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက ေတာင္းဆို ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား။

(ဃ)    ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမိန္႔အတိုင္းျပဳလုပ္ရသည့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းစာရင္းမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတို႔ကို စိစစ္ရမည္။

( င )   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔အရ ရေငြတစ္ရပ္ရပ္ကို စစ္ေဆးသည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကိုလည္းေကာင္း၊ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာရင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုစစ္ေဆးသည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကို လည္းေကာင္း စိစစ္ရမည္။

၅။       ေကာ္မတီက စိစစ္ေပးရန္လိုအပ္ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မတီသည္ –

(က)    ျပည္‌ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာဝန္ ေပးအပ္ ျခင္းျဖစ္လၽွင္ လိုအပ္သလိုစိစစ္၍ ေကာ္မတီ၏ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ တို႔ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္‌ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္လၽွင္ လိုအပ္သလိုစိစစ္၍ ေကာ္မတီ၏ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တို႔ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ ျပန္လည္တင္ျပရမည္။

( ဂ )   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အရ စိစစ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္လၽွင္ လိုအပ္သလိုစိစစ္၍ ေကာ္မတီ ၏ေတြ႕ရွိခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တို႔ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးသို ့ ျပန္လည္တင္ျပရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ည`ွိႏႈိင္းၿပီးေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား လည္းေကာင္း ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိ နားလည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္၊

၆။       သာမန္အားျဖင့္ အပိုဒ္ ၄ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၅ တို႔ပါတာဝန္မ်ားအရ ေကာ္မတီက စိစစ္ရာတြင္ –

(က)    ေကာ္မတီတြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္ တင္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံ သူမလို။

( ခ )   ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကိစၥတစ္ခုႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိသည္။

၇။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာဝန္ေပးအပ္လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္‌့ နာယက က ဖြဲ႕စည္းေသာ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

၈။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း   ျပင္ပသို႔‌ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ၊   ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီကအတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး   မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးတြဲ၍အမႈတြဲ အျဖစ္တစ္ေပါင္းတည္းထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၉။       ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၁၀။     ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း‌ေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္၊

( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္၊

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ ၄ ရက္ထက္မေစာ ၁၀ ရက္ထက္ေနာက္မက်ေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကေသာ္ လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္း ရမည္။

(ဃ)           အစီရင္ခံစာကို  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

(င)      အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး           ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္      လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္း        ရမည္။

၁၁။     ေကာ္မတီႏွင္‌့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီတို႔က ေဆာင္႐ြက္ရမည္‌့ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင္‌့တစ္ခုအက်ဳံးဝင္တူညီေနပါကကာ္မတီသည္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္။

၁၂။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို  မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

( ခ )          ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံးႏွစ္ခုထိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ  ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပလ်က္ ျပည္သူ႕         လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ   တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၃။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္‌့ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံး စိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ က သတ္မွတ္သည္‌့ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၄။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴး မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)