ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

0
452

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လြတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

 

၂။     ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးနနၵေက်ာ္စြာ (ဥကၠ႒ ) ဒဂံု
၂။ ေဒါက္တာစိုးရင္ (အတြင္းေရးမွဴး) ကမာရြတ္
၃။ ဦးနယ္လ္ဆင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္မဲ
၄။ ေဒါက္တာသန္းဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေျမာက္ဥကၠလာပ
၅။ ဦးေစာသိန္းေအာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) လိွဳင္းဘြဲ႔
၆။ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး (အဖြဲ႔ဝင္) အင္းေတာ္
၇။ ေဒါက္တာစံလႈိင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေတာင္ကုတ္
၈။ ဦးျမသိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မုဒံု
၉။ ဦးျမင့္စိုး (အဖြဲ႔ဝင္) ေပ်ာ္ဘြယ္
၁၀။ ေဒၚနန္းႏြံ (အဖြဲ႔ဝင္) ရွားေတာ
၁၁။ ေဒၚမိျမင့္သန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေရး
၁၂။ ဦးတင္ေမာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ခ်မ္းျမသာစည္
၁၃။ ဦးအုန္းႀကိဳင္ (အဖြဲ႔ဝင္) မဟာေအာင္ေျမ
၁၄။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ဟန္ (အဖြဲ႔ဝင္) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
၁၅။ ဦးစိုးဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္တံတား

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခါ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးလိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္  –

          (က)    မိမိထံလႊဲအပ္ေသာ ကိစၥအသီးသီးကို ေအာက္ပါအတိုင္း စုံလင္စြာစစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ ရမည္ –

(၁)     ေကာ္မတီသို႔ လႊဲအပ္ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင္‌့စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျချပဳ၍      ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ မေရာက္ စဥ္းစား    ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊

(၂)     မည္သို႔ေသာကိစၥ၊ မည္သို႔ေသာအခ်က္မ်ားမွ စတင္၍ အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈ           ျဖစ္ေပၚလာရေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ ေဖာက္ဖ်က္ ေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊

(၃)     ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကမည္ကဲ့သို႔ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ကို           ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္း။

( ခ )   အပိုဒ္ခြဲ(က)ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳေဖာ္ျပ ရမည္၊

( ဂ )   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရး အတြက္လိုအပ္ပါက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္သည္။

၅။       လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီီသည္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ရပ္၏ ပထမပုံမွန္အစည္းအ‌ေ၀း သို႔ တက္ေရာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေပးသည့္ အသိအမွတ္ျပဳလႊာျဖင္‌့ စိစစ္အတည္ျပဳရမည္။ သက္တမ္းအတြင္းဆက္လက္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စိစစ္၍ အတည္ျပဳရမည္။

၆။       သာမန္အားျဖင့္ အပိုဒ္ ၄ ပါတာဝန္မ်ားအရ ေကာ္မတီက စိစစ္ရာတြင္  –

(က)    ေကာ္မတီတြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ၊ အႀကံျပဳခ်က္တင္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍    ေထာက္ခံသူ     မလို ။

          ( ခ )   ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွိသည္။

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကား ျခင္း မရွိေစရ။ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍အမႈတြဲအျဖစ္တစ္ေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၈။       ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္ ။

၉။       (က)    ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉး ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊       ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္၊

( ခ )   ေကာ္မတီသို႔လႊဲအပ္ေသာ အခြင့္အေရးကိစၥတစ္ရပ္ကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္ ေကာ္မတီက           အခါအားေလ်ာ္စြာစည္းေဝး၍ အစီရင္ခံစာကို သတ္မွတ္ေသာေန႔တြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သို႔          တင္ျပရမည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အစီရင္ခံစာ တင္ျပမည့္ ရက္ကို သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳလၽွင္       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က မိမိထံအခြင့္အေရး ကိစၥ တစ္ရပ္ လႊဲအပ္ေသာေန႔မွ တစ္လအတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္၊

( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္        ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲ      ခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္      ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္၊

(ဃ)    ေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက        ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။

၁၀။     ေကာ္မတီသည္ မိမိ၏ အလုပ္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ –

(က)    လိုအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆင့္ေခၚ၍ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္။ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊   မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေစရန္ ဆင့္ေခၚႏိုင္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏        သက္ေသထြက္ခ်က္သည္ သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏       အလုပ္ဝတၱရားမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္သည္ မသက္ဆိုင္သည္ ျပႆနာေပၚ   ေပါက္လာပါက အဆိုပါျပႆနာကိုအဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ ေကာ္မတီဥကၠ႒က ျပည္သူ႕           လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခ်မွတ္ေသာ      အဆုံးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိုျဖစ္ေစ၊    ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳးကို ျဖစ္ေစထိခိုက္နစ္နာဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္    ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စား႐ြက္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ကို ေကာ္မတီသို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို        တင္ျပရန္ ျငင္းဆိုႏိုင္သည္၊

( ခ )   ေကာ္မတီေရွ႕၌ သက္ေသခံရန္ျဖစ္ေစ၊ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းမ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ေစ       လိုအပ္ေသာအခါ သက္ဆိုင္သူအားစာျဖင့္ဆင့္ဆိုရမည္။ ေကာ္မတီ၏ေရွ႕၌ ထြက္ဆိုေသာ     သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ သက္ေသခံတင္ျပေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ မွတ္တမ္းကို       လၽွိဳ႕ဝွက္ထားသင့္ မသင့္ ေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္၊

( ဂ )   သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္   မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု   ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္၊

၁၁။     ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပရာတြင္ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္မ်ားရယူရန္ လိုအပ္လၽွင္ ေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို ဖိတ္ၾကားတက္ေရာက္ေစရမည္။

၁၂။     (က)    ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္           အတြင္းေရးမႉး က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ           ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ေသာ ေန႔တြင္           အစီရင္ခံစာကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္၊

( ခ )   အပိုဒ္ခြဲ (က)အရ တင္သြင္းေသာ အဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က စဥ္းစားေဆြးေႏြးၿပီး ေသာအခါ           ယင္းအဆိုတင္သြင္းသူကပင္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ အတည္ျပဳရန္   အဆိုတင္သြင္းရမည္။

၁၃။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္         ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခြင့္ႏွင့္    ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

          ( ခ )   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံးႏွစ္ခုထိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊

          ( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္           ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၄။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ေစ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၁၅။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္၊

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏    အႀကီးအမႉးမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင္‌့ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္၊

( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း မခံရမီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏        ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္‌့ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)