ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

0
406

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးဝင္းစိန္ (ဥကၠ႒) ကဝၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးသန္းျမင့္ (အတြင္းေရးမွဴး) ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးစိုင္းေစာတင္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ေဒၚခင္ေစာေဝ (အဖြဲ႔ဝင္) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးေစာေနေကာ္ႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္) သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးကိုကိုလြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးသန္းႏြယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးသန္းထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးေအာင္စိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးဟန္စိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးဝင္းသန္း (အဖြဲ႔ဝင္) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးလွထြန္းဦး (အဖြဲ႔ဝင္) ဒလၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဗိုလ္မွဴးသိန္းထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
၁၅။ ေဒၚခင္သႏာၱ (အဖြဲ႔ဝင္) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၁၄။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ေစ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၁၅။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕           လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္၊

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏    အႀကီးအမႉးမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင္‌့ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္၊

( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း မခံရမီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏        ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္‌့ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကတင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊အဆို သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ကတိျပဳခဲ့ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားကို စိစစ္ရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကတိျပဳခဲ့သည့္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိ-မရွိ စိစစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ –

          (က)    ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ၎၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားကို မည္သည့္အ‌ေျခအေနထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေၾကာင္း။

          ( ခ )   အဆိုပါအာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္လၽွင္ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ သတ္မွတ္သည္‌့ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးျခင္း ရွိ-မရွိႏွင့္ မူလသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ၿပီးစီးျခင္းရွိ-မရွိ။

၆။       အပိုဒ္(၅)ပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းရွိ-မရွိ စိစစ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

၇။       သာမာန္အားျဖင့္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီက စိစစ္ရာတြင္ –

          (က)    ေကာ္မတီတြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္တင္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံသူမလို။

          ( ခ )   ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

          ( ဂ )   သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားအားလည္းေကာင္း ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္။

၈။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ၊ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ၎အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၉။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၁ဝ။     ေကာ္မတီသည္ –

          (က)    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္။

          ( ခ )   အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္  အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ ကတာဝန္ေပးအပ္ေသာ  ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ရမည္။

          ( ဂ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္၊ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

          (ဃ)    အစီရင္ခံစာကို  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း ေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ  ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတ္မွတ္ေသာေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္၊ ယင္းအဆို အတည္ျဖစ္ၿပီး ေသာအခါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူႏိုင္သည္၊ သို႔ရာတြင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ရ။

          (င)     အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္  အဆိုတင္သြင္းရမည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

          (က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုမဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

          ( ခ )   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုထိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

          ( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ ခိုင္လုံေသာအက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၂။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာေဒသ တြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌     လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၃။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

          (က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

          ( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴး မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

          (ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း မခံရမီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)