ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

0
496

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရတိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေဌးဦး (ဥကၠ႒) ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း (အတြင္းေရးမွဴး) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေက်ာ္စိုးေလး (အဖြဲ႔ဝင္) မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးေစာထြဋ္ေခါင္လြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးရဲထြဋ္တင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးေဌးလြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးစံလင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးရဲထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) သံတြဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးက်န္တဲဝင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးစိုင္းသိန္းေအာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ကိုကို (အဖြဲ႔ဝင္) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
၁၄။ ဦးေက်ာ္သီဟ (အဖြဲ႔ဝင္) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးေစာဘသိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၆။ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္။

( ခ )   တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရး၊ ႐ိုင္းပင္းကူညီေရး အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( ဂ)    တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဃ)    တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( င)    ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( စ)    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ဆ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိကူညီရမည္။

( ဇ)    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိ နားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္း  ေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပ သို႔ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီကအတည္ျပဳထားရမည္။  ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကိုျဖန္႔ေဝ ျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပရမည္၊

( ခ)    ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္  သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပ ႏိုင္သည္။

( ဂ)    အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

( င)    အစီရင္ခံစာကိုေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉး ကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ကေသာ္ လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ မ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

(ခ)     လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာအက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ လ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္း တာဝန္ ကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္   ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ)     ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမႉးမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရ ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)