ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ေက်းလက္လူမႈ ဘဝျမႇင့္တင္ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတ­ီ

0
405

၁။                 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၁။ ဦးသိန္းေဇာ္ (ဥကၠ႒) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ေဒၚဒြဲဘူ (အတြင္းေရးမွဴး) အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးအင္ဖုန္ဆန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးစိုင္းေအာင္ၾကည္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးစတီဖန္ (အဖြဲ႔ဝင္) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးလွထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ခႏၱီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးခင္ေမာင္ေဌး (အဖြဲ႔ဝင္) ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးဘေဌး (အဖြဲ႔ဝင္) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးေစာသိန္းေအာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) လိွဳင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးဘရွိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးေဟာ္ေရွာက္ခ်မ္း (အဖြဲ႔ဝင္) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးခြန္လိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးအူးရယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒၚမိျမင့္သန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးပိုက္ကို (အဖြဲ႔ဝင္) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 
ေကာ္မတီတာဝန္ 
ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)