ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ

0
344

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးတင္ထြတ္ (ဥကၠ႒) ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးေဌးဝင္း (အတြင္းေရးမွဴး) လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး (အဖြဲ႔ဝင္) ေရဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးသိန္းထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးဂ်ီဖုန္ဆားရ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးျမင့္လႈိင္ (အဖြဲ႔ဝင္) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးတင္ဝင္း (ေကာလင္း) (အဖြဲ႔ဝင္) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးဝင္းသိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးပိုက္လင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးေဇာ္ထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးေအာင္သိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးအိုက္မုန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မန္တံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

          (က)    ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

          ( ခ)    ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္ရမည္။

          ( ဂ)    စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား သင့္တင့္မွ်တသည့္  တန္ဖိုးရရွိရန္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

          (ဃ)    အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

          ( င)    ျပည္သူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ နည္းပါးေစရန္ တတ္ႏိုင္သမၽွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။

          ( စ)    လူငယ္မ်ားမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး၊ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဗလငါးတန္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။

          (ဆ)    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

          ( ဇ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ

ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိကူညီရမည္။

          (ဈ)     သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပ သို႔ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ။ ေကာ္မတီ

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက   အတည္ျပဳထားရမည္။   ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ကို  ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာ မိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား

ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္းထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္        အညီက်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍-

          (က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာ ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

          ( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

          ( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို

ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

          (ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

          ( င )   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ  ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူ လက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

          (က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

          ( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံးႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

          ( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊  ေကာ္မတီ ႐ုံး စိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားရာ၌

လည္းေကာင္း ယင္း တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

          (က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

          ( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴး မွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံ ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

          ( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)