ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ

0
378

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။ ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေအာင္ေသာင္း (ဥကၠ႒) ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးဝင္းျမင့္ (အတြင္းေရးမွဴး) ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးအုန္းေငြ (အဖြဲ႔ဝင္) ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးတင္ဝင္း (ေဒးဒရဲ) (အဖြဲ႔ဝင္) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးဘထီး (အဖြဲ႔ဝင္) ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးေအးသူ (အဖြဲ႔ဝင္) မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးက်င္ဝမ္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေက်ာ္ခိုင္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) မဲ့စဲ့ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးထြန္းေအာင္ခိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးသန္႔ဇင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးသန္း၀င္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးဘေဌး (အဖြဲ႔ဝင္) ေလးမ်က္နွာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒၚခင္စန္းလိွဳင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးေအး (အဖြဲ႔ဝင္) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း

၃။ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။
ေကာ္မတီတာဝန္

၄။ ေကာ္မတီသည္-

(က) ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ခ) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ားေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပ ရမည္။

(ဂ) သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိကူညီရမည္။

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လၽွက္ရွိသည့္ တိုင္ၾကား စာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။ ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီကအတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္

၇။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။ ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က) ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း‌ေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး က ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္။

(ခ) ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

(ဂ) အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

(ဃ) အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

(င) အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကေသာ္ လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္း ရမည္။

၉။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

(ခ) လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ) ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာအက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ေကာ္မတီအခြင့္အေရး

၁ဝ။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္‌့ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံးကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အျပင္လႊတ္ေတာ္ က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၁၁။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က) ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ခ) ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴး မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ) ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)