ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ

0
380

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးလွျမင့္ဦး ( ဥကၠ႒) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးကိုကိုထြန္း (အတြင္းေရမွဴး) ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (အဖြဲ႔ဝင္) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ေဒါက္တာ႐ိုအုပ္ (အဖြဲ႔ဝင္) မတူပီၿမိဳ႕နယ္မဲႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးစိုင္းေက်ာက္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ (အဖြဲ႔ဝင္) ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေအာင္ဆန္း (အဖြဲ႔ဝင္) စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အဖြဲ႕ဝင္) အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးဝင္းေဆြ (အဖြဲ႔ဝင္) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးစိုးသိမ္း (အဖြဲ႔ဝင္) ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးစီခန္ရမ္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးျမင့္ေအာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒၚစုစုလြင္ (အဖြဲ႕ဝင္) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင့္ဆန္း (အဖြဲ႕ဝင္) တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္။

( ခ )   လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒကို က်င့္သုံးသည္။ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ ေပါင္းဖက္ဆက္ဆံေရးကို ေရွး႐ႈသည္။ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းသည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထိန္းၫွိ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( ဂ )   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလၽွက္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား ကိုေလ့လာ၍ပယ္ဖ်က္ရန္ ၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ားေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိကူညီရမည္။

( င )   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

 ၅။      ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ား အားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကား ျခင္းမရွိေစရ။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ကိုျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာအစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္  သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပ ႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ကေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

          (ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိ။

( င )   အစီရင္ခံစာကိုေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီကတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္း ေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္း ရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

          (ခ)     လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ)     ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာအက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းအားလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ခ)     ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴး မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)