ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မ­တီ

0
384

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို   ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း (ဥကၠ႒) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးဝင္းသန္း (အတြင္းေရးမွဴး) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးေအးႏိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးတင္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးဖရန္စစၥကို (အဖြဲ႔ဝင္) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေက်ာ္နီႏိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေက်ာ္တင္ေရႊ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးထြန္းထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မံစီၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ေဒၚစႏၵာမင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးစိုင္းေအာင္လွ အဖြဲ႔ဝင္) နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးခင္ေမာင္ဦး (အဖြဲ႔ဝင္) မံုရြာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးစိုးႏိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္( အဖြဲ႔ဝင္) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္-ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးခင္ေမာင္သိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္-

(က)    စီးပြားေရးႏွင္‌့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

( ခ )   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစရန္ တစ္ဦး တစ္‌ေယာက္ ကျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဈးကစားမႈ ျပဳျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီရမည္။

( ဂ )   ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလၽွက္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပရမည္။

( င )   သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒ

မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိကူညီရမည္။

(စ)     သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လၽွက္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသို႔

ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ၊ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသး စိတ္မွတ္တမ္း တင္၍ေကာ္မတီကအတည္ျပဳထားရမည္။ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝ ျခင္းမျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္ သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း‌ေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို  ေဆြးေနွး စဥ္းစားရန္ အဆိုတင္ သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

( င )   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္း ရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

(ခ)     လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္‌့ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊

တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမႉး မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)