ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

0
407

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ‌ေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးသိန္းေဆြ (ဥကၠ႒) အမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးေအးေဖ (အတြင္းေရးမွဴး) ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးမ်ိဳးေဆြ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးျမင့္ေဌး (အဖြဲ႔ဝင္) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးနန္းဦး (အဖြဲ႔ဝင္) မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေအာင္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးခင္ေမာင္သီ (အဖြဲ႔ဝင္) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးသိန္းေအာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးသာစိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးစိုင္းေက်ာ္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးဝင္းေက်ာ္ (အဖြဲ႔ဝင္) သရက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးေအာင္စိုး (အဖြဲ႕ဝင္) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္-

(က)    ပို႔ေဆာင္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ခ)     သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလၽွက္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္။

(ဂ)     သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ

ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိကူညီရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လၽွက္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး

မွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳ ထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာ မိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံး သို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပ ရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း‌ေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲ ခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပ ႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီကတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကိုေဆြးေနွး စဥ္းစားရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

( င )   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ  ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို  လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္း ရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

(ခ)     လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)     ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္‌့ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံးကို  ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊  ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊  ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ

ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိ သည္။

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမႉးမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)