ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ

0
404

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။              ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ သူရဦးေအးျမင့္ (ဥကၠ႒) ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးေအာင္ႀကိဳင္ (အတြင္းေရးမွဴး) ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးခင္ေမာင္ရည္ (႐ံုအဖြဲ႔မွဴး) အလံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးစိုးပိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးေမာင္ညိဳ (အဖြဲ႔ဝင္) စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးေယာ္ဒီေဒြ႔ (အဖြဲ႔ဝင္) ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးထန္းလိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးသန္းထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးဝင္းကို (အဖြဲ႔ဝင္) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးရဲထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) သီေပါၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးေပါခင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးေက်ာ္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးလွေမာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ခ)   အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ကူညီဆာင္႐ြက္ ရမည္။

( ဂ )        သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလၽွက္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္ ၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ဃ)       သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းၫွိ ကူညီရမည္။

( င )   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါျပဌာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပ ရမည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁ဝ။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံးကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္   ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌   လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္ သည့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ)   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမႉးမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ဂ)   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)